•  
  •  
 

Volume 35, Issue 2 (2019)

Fundamental Research

PDF

Effects of pomegranate peel polyphenols on cholesterol efflux and related protein expression
ZHAO Shengjuan, XIANG Jinle, CHEN Shuxing, FEI Peng, XU Yunfeng, and LI Jianke

PDF

Comparison of fermentation characteristics between clostridium butyricum and Clostridium tyroburicum
WANG Youling, WEI Zhujun, LIU Qing, ZHU Lilei, XIAO Haifang, and SONG Yuanda

PDF

Effect of microwave radiation on acetic acid and ethyl acetate in Luzhou-flavor liquor
DAI Jiahui, LIU Jianxue, HAN Sihai, LI Xuan, LIU Jinke, DONG Xinluo, LI Peiyan, XU Baocheng, and LUO Denglin

PDF

Flavor components of fermented coconut milk using Omics technology combined with SPME-GC-MS
LEI Wenping, ZHOU Hui, ZHOU Xingrong, WU Kun, WU Ni, SONG Yanfei, and LIU Chengguo

Safety & Inspection

PDF

Study on the distribution characteristics and traceability information of multi-elements in edible bird's nest
MA Xueting, ZHANG Jiukai, CHEN Ying, LIANG Jinzhong, WANG Nan, MA Xiuli, and GUO Boli

PDF

Detection of diethylstilbestrol residues in duck meat usingsurface-enhanced Raman spectroscopy
TAO Jinjiang, PAN Guigen, LIU Muhua, YUAN Haichao, and ZHAO Jinhui

PDF

Isolation and identification of Escherichia coli O26 from a slaughter house
FU Wenjing, DONG Chen, YU Jinlong, HU Jie, and JIANG Yun

PDF

Nondestructive determination of reconstituted tobacco paper base based by X ray method
ZHU Hongfu, DU Jinsong, CHANG Jiheng, FAN Xinshun, TIAN Xiaohui, WANG Jiashao, and LU Duanfeng

Machine & Control

PDF

Research on dynamic characteristics of globoidal indexing cam mechanism
LIU Chao, HE Xueming, HUANG Hainan, and CHEN Xiaofei

PDF

Structure design of the continuous apricot pit removing machine
LIU Kui, YANG Liling, ZHU Zhanjiang, LIU Jia, and ZHU Zhaoshuai

Storage Transportation & Preservation

Extraction & Activity

PDF

Optimization on enzymatic hydrolysis conditions of rice dreg and effect on cadmium content
QI Wenlei, FENG Yanying, XU Zhou, CHEN Maolong, and CHENG Yunhui

PDF

The effects of the antioxidant activity and inhibition on LDL oxidation of clove oil extracted by soxhelt and steam distillation methods
LI Xuejin, XIONG Yifan, ZHENG Changhong, YANG Liping, CHEN Hui, LIU Changjin, and JIANG Shenhua

Development & Application

PDF

Studies on quality change of chicken oil in processing
XUE Miao, HE Xinyi, LI Xu, and YAN Xichun

PDF

Optimization of Preparation Process and Antioxidant Activity of Pueraria lobata Soft Candy
YIN Lebin, ZHOU Juan, LI Licai, DENG Peng, LIAO Cong, LIU Dan, and YANG Ailian

PDF

Establishment and application of tobacco uniformity evaluation method based on total sugar/cellulose ratio
YANG Qianxu, WANG Meng, LEI Sheng, ZHANG Wei, CAI Bo, ZHU Baokun, MING Xu, and CHEN Jianming

Advances

PDF

Research progress on grafting modification of protein glycosylation
FENG Yanying, MU Daichen, QI Wenlei, CHEN Maolong, XU Zhou, and CHENG Yunhui

PDF

Research progress on the preparation and identificationmethods of proteins glycosylation
LAN Qiuyu, ZHANG Qing, LIU Lin, WANG Chenzhi, LI Meili, QIN Wen, and YANG Wenyu

PDF

Research progress on bioactive peptides in Cheese
CHEN Senyi, LIU Zhenmin, and JIAO Jingkai

PDF

Research advance on food nano-emulsion delivery system
LI Jinan, WU Yan, HU Hao, and WU Xuejiao

PDF

Study of the present status on the preservation technology of fresh wet noodles
SUN Ziqin, WANG Yan, WU Weiguo, OUYANG Mengyun, and ZHAO Chuanwen

PDF

Research progress fermented food and its functional properties of mung bean
WANG Li, REN Si, ZHOU Sumei, YI Cuiping, TONG Litao, WANG Lili, and ZHOU Xianrong