Most Recent Additions*

PDF

Research progress of mung bean pre-curing technology and quality
QU Meilin, HU Junjun, CHENG Zhe, and LI Yunlong

PDF

Applications of modified dietary fibers in flour products
PEI Lina, LUO Denglin, LI Peiyan, YUE Chonghui, and BAI Zhouya

PDF

Study on the optimization of sourdough starter with high activity
ZHAO Jiajia, GU Yao, LI Yan, QIAN Haifeng, and WANG Li

PDF

Phenolic compositions and in vitro antioxidant activities of tartary buckwheat wine lees
ZHAO Jiawei, ZHENG Jia, LI Mao, ZHANG Weijian, and YAN Junlin

PDF

Study of quality changes in high moisture wheat after hot air drying
FAN Mengke, CHEN Pengxiao, LIU Ye, ZHU Wenxue, JIANG Mengmeng, ZHANG Yurong, WANG Xiaowan, and WU Jianzhang

PDF

Effects of sodium isoascorbate treatment on storage quality of fresh-cut Lanzhou lily
XIONG Siguo, TANG Xiaolan, SONG Longlong, PAN Xuan, GE Junqiao, and JIANG Aili

PDF

Effects of irradiation methods on quality and shelf life of Choerospondias axillaris pastilles
MAO Qingxiu, XU Yuanfang, CHEN Quling, ZHANG Qiling, LI Wenge, and YANG Yi

PDF

Design and processing test of eel automatic filleting machine
LIU Mingyong, OUYANG Zhouhuan, HAN Xinguang, XIANG Xue, and ZHU Lin

*Updated as of 04/19/24.