Most Recent Additions*

PDF

Research progress on preparation and characteristics of polysaccharide plant protein complex
ZHANG Di, FU Meiling, FEI Congxuan, LI Dandan, and XIU Jianhua

PDF

Research progress on postharvest quality deterioration and preservation technology of blueberry
SHE Jiehai, ZHOU Wenhua, MA Yan, ZENG Yaoying, YU Zhuojun, and GUO Hangyu

PDF

Study on optimization of enzymatic hydrolysis technology for mushroom sauce
CHEN Jing, TANG Haoguo, WANG Jiakang, SI Qihe, and SHEN Ruxiao

PDF

Hot air drying characteristics and model of Mango slices
HUANG Min, GAN Ting, YI Ping, HUANG Fang, and LI Li

PDF

Isolation, identification and control of spoilage microorganisms in Xiangwei stewed bean
PENG Xin, LI Bingxin, MA Fang, ZHAN Liangzhong, WEN Ming, and ZHOU Xiaohu

PDF

Study on the numbing substance of Polygonatum Rhizoma based on steaming treatment
WANG Jiaxuan, WANG Feng, LI Qingming, LI Wenjia, and SU Xiaojun

PDF

Banana ripeness determination based on CNN and XgBoost
HAN Xue, ZHANG Lei, ZHAO Yafei, and WANG Cong

PDF

Design and experiment of dynamic weighing type fruit sorting machine
LIU Jia, YANG Liling, MA Wenqiang, ZHU Zhaoshuai, and SHEN Xiaohe

*Updated as of 07/18/24.