Most Recent Additions*

PDF

Mass and heat transfer characteristics and quality optimization of microwave vacuum drying for wakame
ZHANG Qian, LI Shi-yu, LI Xiu-chen, MU Gang, DAI Yi-jun, and ZHANG Guo-chen

PDF

Research progress on detection Methods of chemically synthesized coccidiostat residues
PANG Xing-hao, HU Xiao-fei, XING Yun-rui, SUN Ya-ning, and WANG Yao

PDF

Research progress of mushroom sauce
CHEN Jing, TANG Hao-guo, WANG Jia-kang, YANG Tong-xiang, and MA Li-ping

PDF

Research progress of plant-based meat products
DOU Kang-ning, ZHAO Yong-gan, JIN Shao-ju, LI Chao-min, DENG Tong-xing, and ZHAO Zhi-jun

PDF

Research progress on extraction of phenols with natural deep eutectic solvent
ZHANG Yi-xin, WU Xu-ran, HE Ruo-han, FENG Shuo, and YANG Feng-qi

PDF

Progress in the analysis and detection of steroidal hormones in royal jelly
LI Zheng, YANG Jing, JIAO Li-li, LI Hui, and WU Wei

PDF

Effects of typical hot processing on the quality of chestnut
ZHOU Kui, LI Ming-juan, ZHANG Ya-yuan, and ZHOU Qing

PDF

Preparation and application of Maillard reaction flavors based on cigar tobacco leaf residues
XU Xiu-juan, WANG Ai-xia, HU Shao-dong, SHI Qing-zhao, YANG Chun-qiang, and MA Ji

PDF

Analysis of protein extraction and antioxidant activity of enzymatic hydrolysates from scallop processing by-products
GUO Yu, WEN Shi-yu, NI Ce, OU Xiao-hui, QU Ting-min, WU Ying, HE Shu-wen, LI Hong-hui, CUI Bo, CHENG Yun-hui, and WEN Li

PDF

Effect of spray drying on the functional properties of egg yolk powder
ANG Yuan, DUAN Xu, CAO Wei-wei, REN Guang-yue, WANG Zhe, and LI Lin-lin

*Updated as of 03/31/23.