Most Popular Papers*

PDF

Mass and heat transfer characteristics and quality optimization of microwave vacuum drying for wakame
ZHANG Qian, LI Shi-yu, LI Xiu-chen, MU Gang, DAI Yi-jun, and ZHANG Guo-chen

PDF

The effect of hygroscopicity on quality characteristics of different freeze-drying fruit and vegetable products
Li Xing-xia, Li Yue, Yang Fei-fei, Hu Jia-qi, Zhang Hong-lin, Wang Hai-ou, Li Xing-xia, Li Yue, Yang Fei-fei, Hu Jia-qi, Zhang Hong-lin, and Wang Hai-ou

PDF

Research progress on detection Methods of chemically synthesized coccidiostat residues
PANG Xing-hao, HU Xiao-fei, XING Yun-rui, SUN Ya-ning, and WANG Yao

PDF

Study on optimization of motion parameters of catfish headless processing device based on FEM
LI Chen-yang, SHAN Hui-yong, ZHANG Cheng-hao, TIAN Yun-chen, and WEI Yong

PDF

Optimization of alcohol extraction process and in vitro lipid-lowering effects of Puerariae lobata
Dong Hongying, Pang Huina, Xiao Fengqin, Shao Shuai, and Yan Mingming

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.