•  
  •  
 

Volume 32, Issue 2 (2016)

Fundamental Research

PDF

Effects of different methods on determination of hyaluronic acid in fermentation media
ZHAO Xingxiu, HE Yiguo, ZOU Wei, ZHANG Jing, and ZHAO Changqing

PDF

Quality changes of corn oil during frying dough sticks
MA Yuting, HOU Lixia, LIU Yulan, and WANG Yingying

PDF

Effect of Se-enriched germination on functional properties of soybean protein isolates
HU Dandan, WANG Suya, YANG Xiaoya, ZHANG Miaomiao, and CAO Yuhua

PDF

Quality attributes evaluation and analysis of different varieties jujube fruits
DING Shenghua, WANG Rongrong, SHAN Yang, LI Gaoyang, and HUANG Lvhong

PDF

Analysis of nutrition and valitile flavor of guava fruit (Psidium guajava L.)
ZHOU Nong, YANG Xihong, XIE Wancui, MO Xingyou, and GAO Qian

Safety & Inspection

Package & Machine

PDF

Design and performance of heat pump intermittent pasteurization machine
CHEN Dong, LI Guosheng, XIE Jihong, and SHI Xiang

PDF

Analysis of horizontal tank with jacket based on ANSYS Workbench
JIA Mingxia, ZHONG Peisi, YANG Mei, ZHANG Xiaodong, LIN Weiwei, and LV Xiaodong

PDF

Improved design and engineering application of feeding material liquid temperature control system
SONG Weimin, XU Xiaoguang, LI Chunguang, XIONG Anyan, and SUN Mi

PDF

Improvement of ZJ17 cigarette machine in cigarette paper sizing system
XIONG Anyan, SUN Jiuzhe, SU Dongying, DING Meizhou, and WANG Erbin

Storage Transportation & Preservation

PDF

Effect of high-pressure carbon dioxide treatment to keeping quality of button mushroom (Agaricus bisporus)
LI Jing, LI Shunfeng, TIAN Guangrui, WANG Anjian, NIE Bo, and YUAN Qingli

PDF

Research of inhibitors on enzymatic browning of cloudy pear juice
CHANG Dawei, WEI Songsong, LIU Shuxing, and LUO Cangxue

PDF

Effects of Ramulus cinnamomi extracts on fresh-keeping of Xinyu tangerine
CHEN Yuhuan, PENG Xuan, CHEN Chuying, WAN Chunpeng, and CHEN Jinyin

PDF

Research on quality change of leisure dried Tofu during storage
BU Yufang, LI Wenqiang, XIE Linglai, and ZHAO Liangzhong

Extraction & Activity

PDF

Effects of wheat gluten hydrolysate on ulcerative colitis of mice
FANG Songping, YAN Bin, ZHU Benguo, LIU Liya, ZHOU Xianrong, ZHOU Sumei, and CHENG Baokui

PDF

Study on extraction technology and antioxidant activity of polyphenols from lotus root
XU Yanyan, SUN Jie, CHEN Yahui, WANG Hongxun, MIN Ting, and HZOU Min

PDF

Purification of polyphenols from Synsepalum dulcificum seed with macroporous resins
MA Yidan, LIU Hong, MA Sicong, YAN Ruixin, and LIAO Xiaowei

Development & Application

PDF

Effects of different pepper addition levels on volatile compounds in stewed rabbit meat
ZHU Chenglin, LAN Qiuyu, LI Cheng, XIA Xuhan, LIU Aiping, FENG Chaohui, YANG Yong, and LIU Yuntao

PDF

Researches on fermentation conditions of flavonoid-rich wine of onions
SUN Caixia, WANG Chengrong, WU Hao, and YANG Shaolan

PDF

A homemade gas-flushing device of MAP suitable for laboratory
MA Cheng, LIANG Qi, WEN Pengcheng, and ZHANG Yan

Advances

PDF

Advances of isolation and purification methods in cereal protein
TANG Wenjuan, ZHAO Hongqing, XU Zhou, WEN Li, and CHENG Yunhui

PDF

Research progress on extraction technology of camellia oil
YANG Jianyuan, CHEN Fang, SONG Liwen, HU Rong, and DENG Zeyuan

PDF

Research progress of chitosan and its derivatives on removal of heavy metals from shellfish
LI Ziqi, MENG Qian, SUN Fengqing, WANG Yingwen, DING Meiyu, QIU Yongmei, and XIE Wancui

PDF

Research progress on bioactive peptides in sesame
SUI Xiao, DU Guicai, ZHAO Aiyun, and DOU Lixue

PDF

Research status and development tendency of liquor-making rice husk
YANG Beibei, YU Yougui, ZENG Hao, YANG Li, GUO Jingying, and YANG Zhilong

Market Analysis

Academic Contending