•  
  •  
 

Volume 38, Issue 2 (2022)

Frontier View

PDF

Research progress of 3D printing of cereal-based materials
GENG Han, WANG Li, CHEN Zheng-xing, and ZUO Zhong-yu

Fundamental Research

PDF

Study on pyrolysis transfer rules of seven aglycones in flue gas under two kinds of flavoring Methods
HAN Lu, CHU Wen-juan, HU Shao-dong, ZHAO Zhi-wei, YANG Jing, and TIAN Hai-ying

PDF

Effects of breathing tumbling on volatile substances of Chinese soy-sauced beef
LIU Dan-dan, ZHAO Pei, CHEN Jin-yu, ZHAO Wen-ying, LIU Zhong-min, and WU Zi-jian

PDF

Determination and correlation analysis of tobacco non-volatile organic acids and pH
PIAO Yong-ge, ZHANG Jia-bao, CUI Cheng-zhe, LIU You-jie, LI He-lin, LI Rui-li, and ZHANG Jun-song

Safety & Inspection

PDF

Rapid determination of drug residues of four kinds of tetracyclines using DES-UPLC-MS/MS in aquatic products
LIU Zi-xiong, XIE Guo-dan, TAN Gui-liang, ZHENG Hong-tao, DONG Hai, and HUANG Jing-hui

PDF

Optimization of extraction conditions for volatile flavor compounds in crayfish boiled liquid based on HS-SPME-GC-MS
YANG Qi-fu, XU Wen-si, HU Si-si, MA Jia-chen, HUANG Di, LIU Li-ping, HE Jiang, YANG Pin-hong, and ZHOU Shun-xiang

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

PDF

Secondary extrusion walnut shell breaker
CHENG Guo-liang, ZHENG Jia-hong, and WANG Chao

PDF

Design and test of head and tail orientation device for crayfish
FU Run-ze, WANG Ai-ming, CHEN Hong-xing, PAN Feng-tao, and PAN Hai-yan

PDF

Front fracture characteristics and crack propagation of brown rice
ZHANG Tao, LI Xiu-yin, LIAO Min, and ZHENG Rui-kai

Packaging & Design

PDF

Gas mixing system of modified atmosphere packaging based on ideal gas law and Daltonʼs law of partial pressure
ZHANG Han-nan, KANG Ning-bo, HE Jian-guo, LIU Gui-shan, CHEN Shou-tao, SUN You-rui, and CHEN Ya-peng

PDF

Research on theoretical model of tea packaging design based on JD online review
SONG Hui-qi, CHEN Peng-wei, ZHANG Sun-bo-wen, HE Huan-zhu, and CHEN You-cheng

Storage Transportation & Preservation

PDF

Hot-air drying characteristics and mathematical model of cantaloupe slices
ZHANG Xue bo, LIU xi Xian, ZOU San quan, and ZHAO Zhen chao

PDF

Protein changes of buffalo meat during low temperature storage
QIU Jing, QIN De-li, LIU Chun-you, SUN Ting-guang, and LUO Qi-yong

PDF

Analysis of characteristics and energy consumption of microwave drying of pork
CHEN Peng-fei, LING Jing, YUAN Xiao-hong, HU Tian-tian, and WAN Jiang-hua

PDF

Effects of drying and freezing on volatile components of Zingiber mioga(Thunb.) Rosc.
ZHANG Si-jie, LUO Feng-lian, DENG Miao, REN Shu-rui, and QING Zhi-xing

Extraction & Activity

Development & Application

PDF

Liquor blending control based on variable universe fuzzy-Smith modle
ZHOU Yong-shuai, TUO Xian-guo, HAN Qiang, and LIU Xin

PDF

Study on preparation of high purity 1,3-diglyceride from Yanhuang beef tallow
QU Ke-xin, GAO Qing-shan, YAO Hui-yao, LIU Long-long, ZHANG Hua, and LI Xuan-jun

PDF

Study on microwave heating on nutrition and flavor composition of crayfish
XU Wen-si, YANG Qi-fu, ZHAO Zi-long, YAN Ming-zhu, WU Shuang-qing, WANG Yan, and YANG Pin-hong

Advances

PDF

Research progress on detection Methods of chemically synthesized coccidiostat residues
PANG Xing-hao, HU Xiao-fei, XING Yun-rui, SUN Ya-ning, and WANG Yao