•  
  •  
 

Volume 38, Issue 1 (2022)

Fundamental Research

PDF

Aroma and baking characteristics of kiwifruit and its bread fermented by Pediococcus pentosaceus
HUANG Jing, IANG Li-ting, CHEN Cheng, GUO Rui-jun, HUANG Wei-ning, ZENG Yong-qing, LI Ning, GAO Tie-cheng, and ZHOU Li-yuan

PDF

Analysis of flavor compounds in the process of stewed pork at key stages
YAO Min, XIE Guo-fang, YANG Rong, ZHOU Di, LONG Qing-meng, and ZHANG Chun-jiang

PDF

Effect of extrusion treatment on the functional properties and structure of pea protein
ZHANG Bai-ru, WANG Bin, WANG Kun, DONG Yu-qing, and CUI Bo

PDF

UHPLC profiling of onions from two origins and the determination of prostaglandin A1 content
WANG Xiao-ting, TAN Chao, WANG Yan-hua, QIN Tai-feng, ZHANG Nai-ming, and LI Fang-yan

PDF

Quality analysis of fatty acids and lecithin composition of 20 kinds of fresh walnut
YAN Meng-xi, LIU Jing-wei, XU Ke-peng, SONG Jie, and LI Zhong-jun

PDF

Comparison of active components and antioxidant activity of non-medicinal parts of Polygonatum cyrtonema
WANG Tian-mei, WANG Hua-lei, LI Dan-dan, CHEN Song-shu, and PAN Ke-qin

Safety & Inspection

PDF

Content of biogenic amines from Hunan bacon and its quality analysis
HU Peng, ZHOU Huang-hui, CHEN Guang-jing, and LI An-ping

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

Storage Transportation & Preservation

PDF

Comparison of two physical presenation methods for fresh cut Yam
QIAN Jing, MAN Jie, WEI Qiang, and LIN Qiong

PDF

Effects of heat pump drying temperature on drying characteristics and quality of persimmon slices
TANG Xiao-xian, ZHENG Jing, REN Ai-qing, DUAN Zhen-hua, WEI Zhen-zhen, QIN Yan-ting, and FU Hai-ping

Extraction & Activity

PDF

Auxiliary hypoglycemic effect of compound nutritional powder on STZ rats
SHENG Qing-hai, LIU Cheng, PAN Li-na, WANG Jia-qi, and JIA Yan-ju

PDF

Study on extraction process of methylated catechin from Zijuan tea by response surface methodology
LI Yu-qian, GAO Chuang-chuang, LI Ming-chao, LI Xiao-lei, and HAO Qian

Development & Application

PDF

Effects of simultaneous combination of steam and microwave cooking on the quality of pork ribs
YAO Qing, CHEN Yan-ping, SUN Ying-ying, FANG Kun, CAO Ya-qun, and XU Yan-shun

PDF

The quality change of Yunnan Xinping pickles during fermentation
WANG Xin-rui, LI Hong, MA Yi-ran, LIU Bi-qin, and SHI Qiao

PDF

Optimization of carrot heat pump drying process by response surface methodology
PENG Yu-hang, WANG Guang-hong, SUN Fei-xue, and JIN Ting-xiang

PDF

Effect of arrowhead starch on the quality of fresh noodles
LU Ting-ting, JI De-rong, LUO Yan-chen, DUAN Li-li, and ZHENG Jing

Advances

PDF

Research progress on extraction, compound of walnut oil and its function
DENG Xin-yu, HUANG Min-ru, HUANG Da-rong, DU Bing, and LI Pan