•  
  •  
 

Volume 38, Issue 7 (2022)

Fundamental Research

PDF

Effects of microwave aging on the content of phenols,organic acids and esters in black rice wine
TANG Lin-yue, YUAN Jiang-feng, LAI Yu-ting, GONG Ming-gui, and SUN Jian-rui

PDF

Effects of silver carp drying process on quality and content of advanced glycation end products
LUAN Ao-nan, WANG Chuan-yang, KEVIN Li, YU Jian, WANG Fa-xiang, LIU Yong-le, LI Xiang-hong, and LI Yan

PDF

Prediction of apple sugar content based on correlation of characteristic gray series in darkroom system
Ma Cheng-tong, Li Jun-wen, OUYANG Hao-yi, Tan Sui-yan, and Yang Chu-ping

PDF

Effect of microbial nitrosation inhibitors on the formation of flavor substances in air-dried sausage
Chen Yuan-yuan, Ma Kai-hua, Zhang Yu-ting, Zheng Xiang-fei, Zhang Xin-yu, and MA Li-zhen

PDF

Analysis of volatile components in different parts of lavender based on HS-SPME-GC-MS
CHEN Guo-tong, LU Yun, MA Ping-ping, FAN Rui, YANG Zhong, and CAO Xu

PDF

Effect of tobacco moisture content on releases of main components in heated cigarette aerosol
ZHANG Hu, DUAN Yuan-xing, ZHAO Yang, LI Shi-wei, and YANG Liu

Safety & Inspection

PDF

Rapid determination of matrine and oxymatrine in honey
JING Hui-hua, XIANG Jun, JIANG Deng-hui, FENG Yan-ying, WANG Yun-hao, and WANG Liang-liang

PDF

Determination of bongkrekic acid in Auricularia auricular combined QuEChERS with UHPLC-MS/MS
HUANG Yong-qiao, MA Kai, WU Xin-wen, GAO Liang, JIAN Yin-chi, LU Yao, and YANG Chang-biao

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

PDF

Optimization and test study on parameters of helical axis based on EDEM solid-liquid separation device
Chang Jin-pan, Guo Lin, He Xiao-mei, Wang Jian-kun, and Fang Qi-ming

Packaging & Design

Storage Transportation & Preservation

PDF

Effects of different concentrations of ozone fumigation on the storage quality of Agaricus bisporus
Liu Chen-xia, Qiao Yong-jin, Tian Shan-shan, Yao Lian-mou, and Ding Wen-feng

PDF

The effect of hygroscopicity on quality characteristics of different freeze-drying fruit and vegetable products
Li Xing-xia, Li Yue, Yang Fei-fei, Hu Jia-qi, Zhang Hong-lin, Wang Hai-ou, Li Xing-xia, Li Yue, Yang Fei-fei, Hu Jia-qi, Zhang Hong-lin, and Wang Hai-ou

PDF

Mass and heat transfer characteristics and quality optimization of microwave vacuum drying for wakame
ZHANG Qian, LI Shi-yu, LI Xiu-chen, MU Gang, DAI Yi-jun, and ZHANG Guo-chen

Extraction & Activity

PDF

Optimization of extraction process and antioxidant activity of flavonoids from Artemisia argyi
Wang Na, Zhang Hao-yu, Ning Can-can, Fan Yun-tao, Wang Lin-qing, and Yu Qiu-ying

PDF

Comparative study of processed Polygonatum cyrtonema and its compatibility affecting on material and energy metabolism in CUMS depressed model mice
WEI Ting, HE Xian-yuan, ZHU Xiao-hong, WANG Zhong-qiang, FAN Jing-xian, YU Lu-rong, and LI Xin-ran

Development & Application

PDF

Effects of raw material composition on the quality of fish-chicken dual protein vermicelli
REN Yang-ying, AN Yue-qi, DANG Mei-qi, YANG Mei, XU Guo-dong, and XIONG Shan-bai

PDF

Effects of superfine chestnut powder on sponge cake quality
HU Xin-yu, MING Jian, WANG Shu, XUE Ai-lian, KOU Fu-bing, and ZENG Kai-fang

Advances

PDF

Research progress on storage and processing of post-harvest daylily
CHEN Le, ZHAO Chao-fan, LIU Ya-ping, WANG Yu, and ZHANG Li-xin

PDF

Research progress of triplex nucleic acid in food safety detection
Sun Hai-yan, Lei Yan-li, Chen Wei-ju, and Quan Ke