•  
  •  
 

Volume 39, Issue 6 (2023)

Fundamental Research

PDF

Effects of addition amounts of crosslinker and etherifying agent on properties of modified waxy corn starch
ZHAO Hai-bo, SUN Chun-rui, WANG Jin-peng, CUI Bo, CHENG Yun-hui, CHEN Ling, ZHANG Gui-ming, and XU Ning

PDF

Preparation of losartan loaded starch nanoparticles by high-speed shear-inverse miniemulsion method
DUAN Chao, ZHANG Kun-ming, HUANG Yong-chun, ZHENG Jian-bin, and TANG Xiang-yi

PDF

Effects of oat flour content on properties of potato and oat composite dough
ZHANG Xi, WEI Xin-yu, ZHANG Rui, and REN Guang-yue

Safety & Inspection

PDF

Rapid identification of adulterated camellia seed oil by e-nose combined with chemometrics
GUAN-ZHAO Yi-zhu, FANG Fang, WANG Yao-yao, TIAN Zi-jing, YANG Jian-an, and WANG Jian-hui

PDF

Determination of 57 organic pollutants in edible vegetable oil by gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry
LIU Yu-xing, YI Shou-fu, XU Wen-yang, TANG Wan-li, KANG Shao-ying, and WANG Xia-li

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

PDF

Design of appearance quality grading system for apricot mushroom based on machine vision
LIU Hao, LIN Xin-hua, ZHU Ya-nan, ZHOU Zhu, WANG Min, and CHEN Xue-yong

PDF

Design of fruit grading system based on machine vision
LIU Jia-hao, GAO Jun-wei, ZHANG Bing-xing, and WANG Jian-chong

Storage Transportation & Preservation

PDF

Effects of ethanol and methyl jasmonate fumigation on the quality of bamboo shoots during storage
XU Jing-yang, JI Ning, WANG Rui, ZHANG Ni, LIU Ren-chan, WANG Si-yuan, and DENG Yun-bing

PDF

Effects of different sterilization treatments on the quality of fermented jujube juice
ZHANG Li-hua, FENG Lu-yao, TANG Pei-xin, LI Shun-feng, and ZONG Wei

PDF

Effect of different drying methods on the quality of Rugao black pakchoi
DU Xin-yu, WAN Jin-qing, WANG Yuan-yuan, WANG You-jun, SUN Xiao-lin, and TONG Nian

PDF

Research on apple defect detection method based on improved CNN
DU Guo-zhen, LU Ming-xing, JI Ze-xu, and LIU Ji-chao

Nutrition & Activities

PDF

Effects of hydroxyl safflower yellow A on lipopolysaccharide induced depression model rats
YIMING Gaghafu, MIAN Qiang-hui, HAN Nan-yin, and ABUDUREYIMU Yusufu

PDF

Optimization of ginseng ratio and semen ziziphi spinosae antioxidant activity based on the combination of entropy-weight method and grey-correlation degree method
XIAO Feng-qin, WANG Xin, LIU Hui, DONG Hong-ying, ZHOU Wen-wen, XUE Zhi-jia, LI Guang-zhe, and YAN Ming-ming

Development & Application

PDF

Optimization of compound shrimp mince gel based on texture properties
MAN Hao, LIU Fu-jun, GE Jing-hui, GUO Xuan, and LI Dong-mei

PDF

Effects of wet processing on coffee quality
LI Xue-rui, LIU Xiu-wei, LI Hong, YAN Jing, and TIAN Hao

Advances

PDF

Research advances on the functions of probiotic fermented milk in regulating body health
ZHAO Cui-yu, WU Zi-jian, LI Shu-sen, LIU Ju-long, ZHANG Xin-yu, SUN Er-na, and WEN Yan

PDF

Research progress on physicochemical properties and biological activity of theabrownin
DAI Li-feng, JIANG Jie-lin, GUAN Xing-li, ZOU Xiao-lin, FU Zong-lin, LUO Sai, and YANG Zhi

PDF

Application progress of gas chromatography-mass spectrometry in food analysis
XING Qian-qian, LIU Zhen-min, HONG Qing, and YOU Chun-ping