•  
  •  
 

Volume 39, Issue 9 (2023)

Fundamental Research

PDF

Changes of chemical components of Tibetan tea during pile fermentation process
DENG Junlin, HE Yanghang, CHEN Jian, LIU Gang, and XIA Chen

Safety & Inspection

PDF

Evaluation of the performance of enrofloxacin in the detection of egg by quantum dot microsphere immunochromatography strip
ZHANG Fusheng, WANG Yuchen, LU Lisheng, DENG Jiajun, CHEN Junsong, YANG Linfen, GUO Jing, WU Renwei, and LAI Weihua

PDF

A fluorescence ELISA based on dsDNA-CuNCs for the detection of E. coli O157:H7 in milk
CAO Wenkai, SHAN Shan, LIU Daofeng, PENG Juan, XING Keyu, and LAI Weihua

PDF

Determination of acrylamide in fried foods by high performance liquid chromatography based on QuEChERS
DONG Wenjing, DAI Jinbo, NIE Rongrong, SHEN Jie, YE Caiping, and CAI Zhitao

PDF

Determination of Zn2+ Cd2+ Pb2+ in food base on Bi-Co-BTC electrochemical sensor
DING Kewu, DAI Lili, HUANG Dihui, SUN Zhongwei, and YE Ruihong

PDF

Determination of rutin, hyperoside, quercetin in Xiang lotus by HPLC
ZHONG Feifei, LI Jing, LEI Deqing, YANG Yun, WU Jianfang, and OUYANG Li

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

Packaging & Design

Storage Transportation & Preservation

PDF

Food freshness recognition method based on improved ResNet model
WAN Wei, PU Yingxue, WANG Xiang, and LI Chao

PDF

Tomato surface defect detection method based on image local variance considering brightness correction
HE Tingting, YAO Jichao, ZHANG Zhonglili, LU Tiangang, and YUE Huanfang

PDF

Research on tomato maturity detection method based on improved YOLOv4 model
LU Jinrui, FU Yan, NI Meiyu, CAO Weigang, and DU Zitao

Nutrition & Activities

PDF

Protective effects of Procambarus clarkii shell bioactive peptides on oxidative stress injury of zebrafish (Danio rerio
HE Shuwen, ZHU Haojie, HAN Pengwei, YANG Saijie, CUI Bo, CHENG Yunhui, LI Honghui, and WEN Li

PDF

Changes of peptides and amino acids in Acetes chinensis before and after autolysis
ZHU Baohua, LI Xiaohui, YANG Zhiyan, HUI Tingting, XU Chenchen, and LI Yan

PDF

Ultrasound-assisted extraction and antioxidant study of crude polysaccharide from Agrocybe praecox
HAN Xiaolei, LU Huiying, LIANG Jueqin, FAN Wei, LIU Tao, HUANG Zhiqun, YANG Guoshun, and XIONG Zhi

Development & Application

Advances

PDF

Research progress on constituent structure and extraction technique of the polysaccharide from Agaricus blazei
CUI Guomei, LIU Lina, TIAN Guangrui, LI Shunfeng, XU Fangfang, and WANG Anjian