•  
  •  
 

Volume 32, Issue 4 (2016)

Fundamental Research

PDF

Effects of barley β-glucan on pasting and rheological properties of wheat flour
LI Yuan, ZHOU Huiming, GUO Xiaona, ZHU Kexue, and PENG Wei

PDF

Studies on degradation of pectin during pepper peeling by solid-state fermentation
WANG Mengjie, LIU Sixin, CHEN Haiming, HU Qisong, and LI Congfa

PDF

Correlation between sensory evaluation and instrumental analysis of kamabokos texture
WANG Dan, JIANG Qixing, XU Yanshun, XIA Wenshui, and WANG Haiou

PDF

Study on optimal carbon sources of Komagataeibacter spp. for bacterial cellulose synthesis
CHEN Huamei, LI Congfa, BI Jicai, ZHANG Cui, HU Qisong, WANG Yanmei, and LIU Sixin

PDF

Analysis of main nutrients, bioactive compounds and antioxidant capacities inpea tip
MA Jie, SUN Bo, XUE Shengling, XIA Xue, TIAN Yuxiao, ZHANG Fen, and WANG Song

PDF

Mechanical compression of Wen 185 walnut shell
LI Yong, ZHANG Hong, WANG Ping, SHEN Liuyang, GAO Yuanzhou, and WU Xiaowei

Safety & Inspection

PDF

Risk pre-warning of deterioration in finished sauce with microbial contamination
JIANG Xuewei, YE Jing, ZHOU Shangting, XU Yantao, FU Yulin, and CHEN Sheng

PDF

Rapid detection of allura red in hard candy using raman scatter spectroscopy
CHEN Si, GUO Ping, LUO Pengjie, WU Ruimei, WANG Wenjun, and FANG Tian

Package & Machine

PDF

Revised design and experiment on small leek harvester
GAO Long, YUAN Yongwei, YI Jinggang, and KONG Degang

Storage Transportation & Preservation

PDF

Isolation and identification of dominant spoilage bacteria from fresh-cut lotus root with cold storage
LIU Xiaofang, WANG Faxiang, YU Jian, SHAN Shiping, GUO Senlin, and LIU Yongle

Extraction & Activity

PDF

Optimization on extraction of essential oil from citrus peel by press-shear assisted interaction technology
WU Feifei, ZHAO Liangzhong, LI Huaqiang, XU Yongping, LI Xiaoyu, and LI Shuying

PDF

Comparison of extraction process of polysaccharide of Auricularia auricular
ZHAO Yuhong, LIN Yang, ZHANG Ligang, ZHANG Zhi, and WANG Zhenyu

PDF

Optimization on polyphenols ethanol extraction from okra marc by ultrasonic-assisted
CHENG Wangkai, TAGN Qiang, XU Yueming, and TONG Chuanwang

Development & Application

PDF

Effects of high enzyme activity soybean powder on whiteness of steamed bread
LI Xiaoqian, ZHOU Huiming, ZHU Kexue, GUO Xiaona, and PENG Wei

PDF

Condition optimization and application of pectin degradation in reconstituted tobacco
HAO Hui, WANG Gaojie, XU Chunping, ZHANG Zhan, NIE Cong, SUN Siwen, and MA Yuping

PDF

Optimization on training process of grapes natural yeast forbread making
ZHANG Lili, YAO Xinmiao, XIE Xuejun, ZHAO Rui, LI Zhebin, and GAO Yang

PDF

Preparation of perilla bread flour and analysis of its texture properties
ZHANG Chuanzhi, TIAN Haijuan, ZHANG Yan, XU Miao, and ZHU Zhu

Academic Contending