•  
  •  
 

Volume 32, Issue 6 (2016)

Fundamental Research

PDF

Factors affecting antioxidant activities of proteins
ZHU Zhenbao, WANG Yanfei, and YI Jianhua

PDF

Screening for AFB1-contaminated corn by specific gravity method
LUO Xiaohu, QI Lijun, FANG Wenmiao, WANG Ren, WANG Li, SHEN Yuxian, and CHEN Zhengxing

PDF

Effects of amylose chain length on film properties ofwaxy maize starch
MENG Lingru, YE Xiaojia, WU Chunsen, WANG Ren, XU Xueming, JIN Zhengyu, and ZHOU Xing

PDF

Dynamic changes of volatile components in whey during traditional brewing processing
LI Hongzhen, YUN Jianmin, JIA Yali, ZHAO Fengqin, ZHAO Xiaorui, and QI Qianya

PDF

Experiment on shearing mechanical properties of flaxseed
DING Jinfeng, ZHAO Fengmin, CAO Youfu, ZHANG Xiaoyan, and LI Shujun

PDF

Detecting chewiness of apple by near infrared spectroscopy technology combined artificial neural network
ZENG Xiangyuan, ZHAO Wuqi, QIAO Yaoyao, YIN Yiran, PEI Yali, HUO Yaoyao, and GUO Yurong

Safety & Inspection

PDF

Study on adsorption kinetics and adsorptive property of UiO-66(Zr) for As3+
YU Yang, CHEN Tuanwei, ZHEN Wenbo, LU Ju, ZHANG Jinliang, and KANG Binbin

Package & Machine

PDF

Study on precision modeling of globoidal cam in filling machine
YU Jianwu, SHU Xin, LUO Hong, LONG Xiaobing, and LIAO Zhiyuan

PDF

Performance simulation study on reciprocating cutter
WU Yutang, LUO Shuqiang, YANG Mingjin, and JIANG Meng

PDF

Analysis on drying box exergy and variable air velocity drying of autumn rice
ZHAO Xihe, LONG Chengshu, ZHANG Jinjiang, LIU Qinghua, and GONG Li

PDF

Design of automatic roller sieve device for fruit cleaning impurities and sorting
LIU Zhiyong, LIU Junxia, YANG Jiapeng, WANG Xiaohui, HAI Ling, and LIU Wen

PDF

Study on a new type of continuous belt rice steamer
HOU Yaru, LIU Yude, and LIU Yongxin

PDF

Design and performance tests of a new portable roaster
LV Zhongming, ROUZI Amuti, SHI Yong, and MA Bin

Storage Transportation & Preservation

PDF

Research on effects of chicken eggshell dark spots on chicken egg storage
ZHANG Mingrong, YE Jinsong, ZHANG Zili, LI Xinyang, WANG Chengcheng, and CAI Yunqiong

PDF

Comparative analysis of storage characters on main breeds of celery in Beijing
GUO Zhenlong, CHEN Xiangning, XU Li, ZHANG Qi, and ZHAO Ruixue

PDF

Effect of storage conditions on nutritional quality of sunflower seeds
ZHU Shuilan, FENG Jianxiong, LIU Guangxian, MIN Hua, and ZHOU Jinying

PDF

Effect of packing materials and methods on quality of duck meat during storage
WU Wenjin, WANG Lan, DING Anzi, and XIONG Guangquan

PDF

Study of storage conditions on Monascus purpureus spore viability
LI Yongbo, LI Jing, SONG Lisha, XIAO Guoxue, and MA Yuan

Extraction & Activity

PDF

Comparing antioxidant activity of pepper seeds oil in vitro produced by different process
LIU An, LUO Song, LI Qiguang, YANG Xindi, XU Dandan, and XIAO Wenjun

PDF

Separation and purification geraniol-beta-D-glycosidase by chemical synthesis
CHENG Dongwei, YANG Xihong, XIE Wancui, GAO Qian, and LEI Sheng

Development & Application

PDF

Optimization of extraction conditions of freshwater snail salt soluble protein and its processing properties
WANG Bohua, ZHU Baohong, YANG Pinhong, CAO Zhen, WANG Tingyun, and CHEN Huimin

PDF

Fabrication and characterization of polyglycerol fatty acid ester/biaxially oriented polypropylene antifogging film
WEI Lijuan, YANG Fuxin, WU Jun, XU Guangqian, CHEN Jiyu, WANG Haili, and DU Yunpeng

Advances

PDF

Advances in Nrf2-ARE-mediated flavonoids against oxidative stress
LI Tao, DENG Fangming, QIN Si, WU Yanyang, SHAN Yang, and LI Qili

PDF

Research progress of open food refrigerated display cabinets
WU Xuehong, WANG Chunxu, LI Weiping, and ZHANG Jun