•  
  •  
 

Volume 38, Issue 8 (2022)

Frontier View

PDF

Approved situation and problems of the Spirulina health foods
FU Yu, JIANG Yu, WANG Jin-bo, ZHANG Bo-jin, SONG Chen, and SUN Ming-xia

Fundamental Research

PDF

Effects of composite probiotics on the intestinal function in mice
WANG Jia-qi, KANG Wen-li, WU Zhong-kun, TANG Rong-xue, PENG Can, DAI Zhi-yong, DONG Ling, and PAN Li-na

PDF

Quality evaluation of 21 kinds of non-waxy proso millet based on principal component analysis
ZHAO Ning, XIE Fei, LIANG Ji-bao, FENG Bai-li, and DU Shuang-kui

PDF

Screening of vanillin converting microorganism by ferulic acid and optimization of fermentation conditions
LI Li-qun, LIU Qiang, QIAO Yue-mei, GUO Chun-sheng, CHAI Ying, and HAO Jie

PDF

The effect of air fryer treatment on the quality of arrowhead starch
XI Wan-ting, CUI Lin-mei, LEI Min, JI De-rong, LI Meng, and HU Yang-lan

Safety & Inspection

PDF

High-throughput detection of copper ions in water by polypeptide probe HWEHH
XU Di-ya, ZHANG Hai-man, ZHANG Xin, ZHANG Ya-dan, WANG Fang, and ZHANG Lin

PDF

Evaluation on uncertainty of advantame in syrups determined by high performance liquid chromatography
LEI De-qing, ZHONG Fei-fei, ZHOU Jin-sha, LIU Bo, WANG Zi-qian, and ZHOU Ya-min

PDF

HS-SPME-GC-MS analysis of Hexi fragrant vinegar with different vinegar ages comparison of aroma components
TAN Yan-li, WU Yong, LIU Pin, TAN Xiao, MA Cheng-jin, CHEN Wan-fu, and YU Ji

PDF

Variation sources analysis and monitoring of measurement system of food packaging paper based on HS GC/MS
ZHAO Hai-juan, LI Wen-wei, WAGN Hui, DU Shan-tao, WANG Hai-yu, and LI Chun-yang

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

PDF

A new tea roasting machine with carbon-based coating as heating source
QIN Can-ke, CHEN Xing-man, ZHANG Jin-yao, WU Shen-jiang, and LI Dang-juan

PDF

Design and implementation of self-adaptive head cutting machine for catfish
LI Chen-yang, SHAN Hui-yong, ZHANG Cheng-hao, TIAN Yun-chen, and WEI Yong

Packaging & Design

Storage Transportation & Preservation

PDF

Study on quality change of snakehead sausage during the frozen storage
HOU Bo-yu, WAN Jin-qing, XU Ming, WANG You-jun, SUN Xiao-lin, and TONG Nian

PDF

Prediction of safe storage period and quality of fresh yellow peach based on correlation and time series analysis
ZHOU Hui-juan, GAO Xiao-feng, YE Zheng-wen, FENG Zi-yao, SU Ming-shen, DU Ji-hong, ZHANG Xia-nan, LI Xiong-wei, and ZHANG Ming-hao

Extraction & Activity

PDF

Optimization of the extraction process of citronella volatile oil and its antioxidant and antifungal activities
WANG Jia-li, ZHANG Xiao-nan, XIONG Ting-ting, NIU Ya-qian, ZHANG Ying-di, and XU Fu

Development & Application

PDF

Effects of yam powder on the quality of xylitol chiffon cake
ZHANG Min-hua, ZHENG Zong-ping, CHEN Hong-bin, WANG Bao-bei, MA Li-na, and LI Jin-gui

PDF

Process optimization of polyunsaturated fatty acid oil microcapsule
GUI Zheng-jie, XIONG You-peng, HUANG Qi-dong, ZHOU Xu, and YANG Jie

Advances

PDF

Preparation, selenium content and stability of antihypertensive peptides from selenium-enriched Moringa oleifera seed protein by enzymatic hydrolysis
CHEN Bing-bing, YANG Yi, LI Jia-yi, JIN Chang-yan, CHENG Bin-pei, DENG Yong-qi, LIN Bi-min, LIANG Dong, TANG De-jian, MENG Li, and MIAO Jian-yin

PDF

Research progress on the influence of black tea fermentation conditions on the tea pigment formation
CUI Hong-chun, ZHANG Jian-yong, ZHAO Yun, HUANG Hai-tao, AO Cun, LI Hong-li, and SHI Da-liang