•  
  •  
 

Volume 38, Issue 9 (2022)

Frontier View

PDF

The overview of sn-2 palmitate content in breastmilkand current research status
DONG Ling, ZHOU Xin-yue, JIANG Yi-kang, LI Wei, and PAN Li-na

Fundamental Research

PDF

Study on the relationship between polyphenolic compoundsand the taste of fruit juice samples
HE Zeng-yang, LI Yu-xiu, ZHU Qing-sheng, NING Yong, and ZHU Xiao-lan

PDF

Effects of soaking temperature on rice regenerationcharacteristics and edible quality
LIU Wei, ZHOU Xiao-yan, SHAW en-xuan, ZHAO Zhao, and WANG Qiu-yu

PDF

Anti oxidant capacity and immuno enhancing act ivity ofLycium bar barum protoplasm
YANG Lu, ZHAO Ran, WU Zhen-huai, YUJi an-qiang, and YAANG Jia-mei

PDF

Variation offood brittleness of the fruit and vegetable slicesduring hotair drying process
WU Xu-yao, MA You-chuan, HUANG Wen-ying, MA Xin, and WU Zhong-hua

PDF

Effects of lactic acid bacteria ferment ated pollenson the inhibition of a-glucosidase
LUO Yue-peng, YANG Yuan-fan, YU Yang-jun, HE Jun-zhu, and WU Ling

PDF

Analysis of essential oil from different parts of Pelargoniumodor at is sim um and its application in cigarette
YIN Hong-fei, CHEN Jian-zhong, LI Yao-guang, LIU Sui-jun, ZHAO Wan-ying, CHEN Meng-qi, YUAN Yao-hong, LI Hua i-qi, SU Tong-fu, and JING Yan-qiu

Safety & Inspection

PDF

Screening of PDE-5 inhibitors in health wine by surface-enhanced Raman spectroscopy
HU Jia-yong, ZHOU Tao-hong, YAO Xiao-fan, YUAN Min-wen, and LIU Di

PDF

Thermal analysis of WS series cooling agent
1LI Yi-rong, ZHU Rui-zhi, JIANG Wei, JIANG Li-hong, and YANG Ji

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

PDF

Monitoring system of Daqu fermentation humidity based on improved SSA optimization prediction model
LIAO Jun-jie, HU Guang-zhong, XIA Qiu, ZHU Wen-chang, and BIN Qiu-yue

PDF

Research and development of fruit quality sorting machine
WANG Wen-chao, GE Feng-li, XU Wen-kai, ZHAO Lu-hai, and LI Juan

PDF

Research on automatic orientation and grading of shrimp shelling device
FU Shi-wei, LIU Jian-hua, HUANG Dao-pei, and LIU Yu-liang

PDF

Workspace simulation and trajectory planning of food handling robot
CAI Guo-qing, HAO Rui-lin, ZHOU Li-jie, and SHI Yan

PDF

Research and application of flexible feeding and discharging technology for storage tank
ZENG Wei-zhong, LI Qiang, LI Jun, ZOU Jin-peng, LIU Tian, LIU Chang, ZHANG Xing-quan, and LI Jia-xi

PDF

Research and application of glue device for ZJ17 cigarette machine
LIU Shi-ming, WANG Jian, ZHAO Ze-yu, JING Yu-hui, and SHI You-zhi

Packaging & Design

Storage Transportation & Preservation

PDF

Effect of thawing methods on water retention and quality of ship-borne ultra-low-temperature squid muscle
WANG Jin, GAO Xue-hui, CHEN Yun-yun, YU Hai-xia, GAO Fei, and ZHANG Xiao-jun

PDF

Effects of drying methods on the quality of preserved yellow peach
LIU Gui-ge, ZHONG Yao-guang, QIAO Yong-jin, CHEN Bing-jie, WANG Xiao, and ZHANG Yi

PDF

Effects of different drying methods on volatile substances of taro slices
YANG Yu, LIANG Duan, SONG Pei, WANG Xue-qing, DONG Zhong, SUN Xue, and LIU Yun-hong

PDF

Classification of peanut quality based on coordinated attention
WANG Chun-long, JIANG Zhong-ming, and BAO An-hong

Extraction & Activity

PDF

Study on antioxidant activities of proteins and enzymatic hydrolysates of eight edible fungi
WANG Yao-ran, ZHAO Yan, CHEN Ming-jie, WEI Chen-ying, ZHA Lei, and LI Zhi-ping

Development & Application

PDF

Optimization and application of Miqu prepared by Rhizopus oryzae from medium-high temperature Daqu
HUANG Ke-yi, DENG Jie, WEI Chun-hui, HUANG Zhi-guo, SHI Xuan-chao, and REN Zhi-qiang

PDF

Refining and quality analysis of fish oil from mandarin fish viscera byproducts
WU Yong-xiang, YONG Zhang, WANG Yin, WU Li-ping, and HU Chang-yu

Advances

PDF

Research progress on anti-fatigue function of marine bioactive substances
XIAO Mei-fang, WANG Li, TIAN Hao-ran, LIU Bin, and ZENG Feng

PDF

Research progress on active components and comprehensive utilization of Rubus chingii Hu
CHEN Kui-lin, HUANG Da-rong, HUANG Shao-jie, YAN Jing, ZHANG Hui-ying, and DU Bing

PDF

Recent progress of Weissella
LIU Chang-lei, WEN Yu-ping, LI Guan-yang, and JIN Qing