•  
  •  
 

Volume 31, Issue 2 (2015)

Fundamental Research

PDF

Study on properties of cross-linking hydroxypropylated waxy maize starch
CAO Yu, HE Shaokai, TIAN Yingliang, SUN Chen, and GUO Zhenfu

PDF

Determination of release behaviour of flue-cured tobacco by simulated pyrolysis technology
CHEN Yaoqi, HONG Yuan, ZENG Lingjie, XIE Wenyan, and LUO Changrong

PDF

Study on enzyme screening of rice immune active peptide
WANG Lu, CHEN Yuehua, XU Zhou, WE Nli, BU Hanping, and CHENG Yunhui

PDF

Influents of gas on degradation of chitosan with swirling cavitation
YANG Feng, LIU Ting, HUANG Yongchun, and REN Xiane

PDF

Effect of vacuum curing and dry curing on quality change of dry-smoked meat during processing
LUO Qingwen, LIU Chengguo, ZHOU Hui, LOU Aihua, and ZHONG Yiru

PDF

Effects of infrared drying on properties of sesame
ZHANG Lixia, ZHANG Xun, SUN Jiajia, and HUANG Jinian

PDF

Study on ranking ability evaluation for sensory assessors based on rank correlation andcluster analysis
SHI Bolin, WANG Houyin, HUAN Chang, ZHANG Lulu, ZHI Ruicong, XIE Nan, ZHAO Lei, and CHEN Xiuhong

Safety & Inspection

PDF

Improved research for determination of nitrite and nitrate in meat products by Ion Chromatography
LIU Lansong, KANG Shaoying, ZHANG Li, YANG Hongmei, ZHANG Jihong, and JING Huihua

PDF

Study on preparation and characters of BPA magnetic molecularly imprinted polymers
YUAN Liejiang, WANG Huijuan, LI Zhonghai, LI Jilie, and ZHANG Hui

PDF

Research on pre-treatment method for HPLC determination of clenbuterol hydrochloride in pork
ZHU Xiaoai, CHEN Yajun, CHEN Xuexiang, HE Liping, XIA Xu, and CAO Yong

PDF

Detection on phthalates in white spirit by HPLC
CAI Yingxiang, LI Zhonghai, FU Xiangjin, ZHANG Hui, LI Jilie, and WANG Shuyuan

PDF

Application of electronic nose on origin identification and quality grade evaluation of Jinhua and Xuanwei ham
SONG Xue, GAO Shaoting, HANG Mengxi, CHEN Weihua, CHEN Le, LIU Yuan, and ZHANG Jingjing

PDF

Adulteration detection of honey based on Electronic Nose
JIA Hongfeng, DENG Hong, and LIANG Aihua

PDF

Water soluable CdTe quantum dots as fluorescence probes for copper(Ⅱ) detection
WANG Shuyuan, LI Zhonghai, FU Xiangjin, ZHANG Hui, and LIJ Ilie

PDF

Characteristics of heavy metals content in traditional Chinese herbal medicines from Guizhou
LIU Hong, ZHANG Qinghai, LIN Changhu, HE Tengbing, LIN Shaoxia, and ZHAO Luyue

Package & Machine

PDF

Temperature decreasing model of U pipe heat exchanger based on CFD
LIU Hong, YANG Zheren, JIANG Langfan, and CHENG Feiqi

PDF

Pistachio sorting model research using impact acoustics
ZANG Fuyao, FENG Tao, WANG Jing, and HU Junjie

PDF

Brush roll washing machine of scallops
TENG Guijun, YI Jinggang, LIU Jiangtao, and LI Na

Storage Transportation & Preservation

PDF

Effects of different packing materials on quality of peanut fats by different gas sealed storage
ZHU Shuilan, LIU Guangxian, ZHOU Jinying, FU Ying, PAN Runtian, and FENG Jianxiong

PDF

Interaction between food components and packaging materials with HPP
CHENG Xin, TANG Yali, WANG Shujuan, and FANG Yan

PDF

Preparation and antimicrobial activity evaluation of natural herbal bacteriostatic agent
CUI Haiying, ZHOU Hui, ZHANG Xuejing, ZHAO Chengting, LI Wei, and LIN Lin

Extraction & Activity

PDF

Effects of fish brain phospholipids on lipid metabolism in mice
LI Hui, FU Jiaqi, YU Weiwei, HU Jianen, WU Long, and LU Hang

PDF

Optimization of process for diacylglycerol preparation from rice bran oil
WANG Xia, CHENG Juan, YI Weimin, ZHAO Zhongshan, and LU Baoxin

Development & Application

PDF

Microencapsulation of Lactobacillus para casei with alignate
ZOU Ying, WEI Min, XIE Qi, LIU Huagui, and MENG Xianghe

PDF

Technology of flavorful and nutritional camellia oil
CHEN Zhixiang, ZHOU Bo, LIANG Yongming, and ZHONG Haiyan

PDF

Study on hydrolysis conditions of Sipunculus nudus by response surface methodology
SUN Xueping, YANG Jialin, XU Yan, LIU Haijuan, and REN Yi

Advances

PDF

Progress of foodborne antioxidant in neurodegenerative diseases
L Vzhaoliang, XU Zhou, WE Nli, Y Uhuixin, ZHANG Li, and CHEN Gyunhui

PDF

Review on extraction methods and function activity of blueberry polyphenols
WU He, WANG Yuanliang, ZHAO Lin, LIU Anran, and CHEN Chouwei

Academic Contending

PDF

Teaching reform on the courses of food chemistry based concept of CDIO
ZHOU Aimei, LIU Xin, ZHAO Lichao, LIU Xiaojuan, XIAO Suyao, and CAO Yong