•  
  •  
 

Volume 32, Issue 3 (2016)

Fundamental Research

PDF

Isolation, identification and biological characteristics of a bacteriocin-producing lactic acid bacteria strain isolated from fermented soybean processing wastewater
YIN Lebin, ZHANG Chenfei, SUN Jing, KONG Xiaoting, XIA Qiuliang, ZHOU Xinxing, DU Yan, LAI Han, and ZHAO Liangzhong

PDF

Study on screening of high lipase-producing strain and conditions for enzyme production
ZHAO Xingxiu, ZHAO Changqing, HE Yiguo, ZOU Wei, and ZHANG Jing

PDF

Analysis of fatty acids component and distribution in Sn-2 in oils from different Camellia spp.
FENG Na, ZHONG Haiyan, ZHOU Bo, ZHONG Jinjing, MA Li, and YU Jiao

PDF

Relevance features of rice protein and its components to physical and sensory properties of cooked rice
WANG Pengyue, SHEN Qingxia, LU Xinghua, PANG Linjiang, and CHEN Zhongxiu

PDF

Comparison of nutritional and functional components in 6 kinds of naked oat
LI Xiaorui, LIU Shan, WANG Shixia, YAO Yang, REN Guixing, and QI Wentao

PDF

Pasting and gel properties of hulless barley starch
LU Yuandi, CHANG Yaning, DAI Wei, and NIE Jiarui

PDF

Application of Maillard reaction to improve the quality of tobacco sheets
ZHANG Peng, YU Jingyang, LONG Zhangde, LI Zhihua, and ZHANG Xiaoming

PDF

Research on texture properties of low-methoxyl pectin gel
HU Wenyue, SHAN Yang, LI Gaoyang, FU Fuhua, and LI Qili

Safety & Inspection

PDF

Preparation and modification of magnetic nanobeads with promised biological applications
HU Qiongcan, NING Jingheng, LIU Zhenguo, ZHANG Weifeng, LIU Long, and WANG Jianhui

PDF

Determination of sugars and polyols in domestic and imported cigarette brands with high performance liquid chromatography
GUO Lei, SU Jiakun, LUO Juanmin, XU Da, SHAO Dengyin, SONG Shiqing, FAN Linghui, and LU Huijun

PDF

Optimizationon determination conditions for aromatic components of Sichuan Xiaoqu Chinese spirit
WU Hechuan, ZHOU Jian, ZHANG Suyi, MA Yingying, and YANG Jiangang

Package & Machine

PDF

Design and analysis of a new automatic vending machine
LIU Haigang, WANG Gang, and GAO Jianbiao

PDF

Design of rubber fruit sheller
ZHAO Hua, WANG Tao, and HE Zhuoliang

Storage Transportation & Preservation

PDF

Study on dynamics of ATP-related compounds and freshness of grass carp muscles of during storage
OUYANG Fangfang, WANG Jianhui, CHEN Qi, WANG Faxiang, LI Xianghong, Y Ujian, and LIU Yongle

PDF

Effects of transport vibration on storage quality of Hami melon
ZENG Yuanyuan, WANG Xichang, ZHOU Ran, SONG Zhewen, XIE Jing, and ZHOU Yan

PDF

Effect of different harvest dates on qualities of Juglans siggillata L.
WANG Jianyou, LIU Fenglan, MAO Jinmei, and HAN Hongwei

Extraction & Activity

PDF

Optimization on compound solvent extraction of oat bran oil and its antioxidants analysis
YUAN Ruling, WANG Ren, WANG Li, LUO Xiaohu, LI Yongfu, LI Yanan, and CHEN Zhengxing

PDF

Isolation and identification of polyphenols from lens culinaris medik
LIU Xiangyu, ZHAO Pei, YAN Yali, LIU Jianfu, and CHEN Qingsen

PDF

Optimization of fermentation conditions for preparation of antioxidant peptides from Yak blood antioxidant peptides with Bacillus subtilis
DU Xin, XIAO Lan, LI Cheng, WEN Xin, TIAN Tian, ZHOU Hengliang, SONG Likun, LIU Jing, and FAN Yinyi

Development & Application

PDF

Effects of transglutaminase on qualities of buckwheat noodles
WEI Xiaoming, GUO Xiaona, ZHU Kexue, PENG Wei, and ZHOU Huiming

PDF

Effect of whole wheat flour on quality of Instant fried noodles
CAO Xinlei, WANG Li, QIAN Haifeng, ZHANG Hui, and QI Xiguang

Advances

PDF

Research advance on ecological packaging materials of Chinese spirits
YU Yougui, CAO Zhihua, YANG Beibei, and ZENG Hao

PDF

Research progresses on SSR molecular markers in foxtail millet
SHEN Yan, WANG Ying, SUN Daqing, and ZHANG Dongjie

PDF

Progress on application research of fresh ice for aquatic products preservation
WANG Qian, SUN Xiaohong, LAN Weiqing, ZHANG Wanjun, and XIE Jing

PDF

Advances on methods to control fungal diseases of Alternaria spp in postharvest
HUANG Wei, FENG Zuoshan, BAI Yujia, ZHANG Peiling, and ZHENG Feng

Market Analysis