•  
  •  
 

Volume 35, Issue 10 (2019)

Fundamental Research

PDF

Effects on the quality of flour and deep-frozen dumpling from the proportion of prolamin to glutelin
WANG Xiqing, LIU Ying, LIU Dongqi, GUO Tianshi, ZHANG Xiaolin, and XU Chenran

PDF

Isolation, identification and antioxidant properties of Lactobacillus paracasei from soy sauce residue
TANG Suting, OU Ximin, HUANG Guidong, CHENG Yunhui, CAI Yifu, YANG Xiaoping, YIN Bo, ZHANG Can, and ZHONG Xianfeng

PDF

Effect of enzymatic modification on microstructure and functional properties of walnut glutenin
XUE Yufei, ZHANG Yue, CHENG Yimei, MA Shujie, SUN Qian, LI Fang, and KONG Lingming

PDF

Analysis of organic acid contents in three kind of Saccharomyces cerevisiae
PEI Fangyi, JIANG Ming, MA Yanshi, CHEN Xue, LIU Zhenyan, LIU Xi, and CHEN Xiaoting

PDF

Effect of drinking compound phosphate water before slaughter on serum biochemistry, muscle fiber structure and protein expression of Yanbian yellow cattle
ZHANG Liang, HOU Tingting, TIAN Xuezong, LIU Xin, LIANG Chengyun, XU Hailin, Cui Taihua, and LI Guanhao

Safety & Inspection

Machine & Control

PDF

Improved design and test of a small twin-screw press in low temperature
CAO Meili, ZHANG Yonglin, LI Shilong, and GAN Weirui

PDF

Dynamics analysis of carden circular panetary mechanism
WANG Bingbing, LI Meiqiu, LUO Jingbo, and FU Fangqin

Packaging & Design

Storage Transportation & Preservation

PDF

Study on the change of texture characteristics of water buffalo meat during low temperature storage
LI Chunyou, FU Chunting, YIN Chaomin, XU Jinrong, HUANG Chengdu, and JIN Guofeng

PDF

The effects of drinking compound phosphate water before slaughter on the meat quality of Yanbian yellow cattle
ZHANG Jintian, HOU Tingting, LIANG Chengyun, XU Hailin, PIAO Chunxiang, and LI Guanhao

Extraction & Activity

PDF

Preparation of mussel meat peptide-Zinc chelate and its effect on liver protection
WANG Changlin, WANG Shengguang, LIU Xiaomei, DAI Long, and GAO Peng

PDF

Study on antithrombotic effect and mechanism of lemon juice powder
XU Congyue, LIN Kuan, LI Chaoying, and RU Qin

PDF

Optimization of flash extraction process and structure identification ofpolysaccharide and protein from Hericium erinaceus
ZHANG Xiong, XIAO Zhiyong, HUANG Qun, HUANG Xiang, YANG Ran, CHEN Lei, and WANG Yiwei

Development & Application

PDF

Effect of drying treatment methods on the drying rate and quality characteristics of big fruit hawthorn
GUO Ting, BAI Xiangli, CHEN Yineng, DUAN Zhenhua, CHEN Zhenlin, CAI Wen, and DENG Chunli

PDF

Study on physicochemical property and flavor of fermented meat products with low sodium
HOU Tingting, LIU Xin, CUI Fushun, JIN Qing, ZHENG Qiankun, LI Min, WANG Juan, and LI Guanhao

PDF

Analysis of the quality of set-type coconut yogurt
WANG Qingke, LIU Sixin, LIANG Congying, LIN Xue, MA Yaqian, and LI Congfa

Advances

PDF

Effect of edible mushroom polysaccharide on human gut microbiome
CHENG Mengya, YANG Yalan, YANG Qiao, FENG Lulu, HUANG Rengui, ZHENG Lufei, and REN Jiali

PDF

Progress on main virulence factors and pathogenic mechanism of Cronobacter spp.
FEI Peng, YANG Tongxiang, CHEN Xi, XIANG Jinle, ZHAO Shengjuan, XU Yunfeng, ZHOU Lianxin, GUO Ling, and KANG Huaibin

Column for Conference

PDF

Optimization on pre-fermentation process of black bean douchi fermented by bacillus subtilis natto
ZHANG Qi, ZHU Dan, NIU Guangcai, WEI Wenyi, ZHAO Jing, and WU Yue

PDF

Research on production process and product characteristics ofnutritional fermented milk in chickpea
CHEN Xiajing, LIU Hongyu, LI Yanze, WANG Ying, WANG Changyuan, and YAO Di

PDF

Optimization of extraction process of mung bean polyphenols and antioxidant properties
SHENG Yanan, WANG Changyuan, ZHANG Shu, FU Tianxin, FENG Yuchao, and QIN Haibo

PDF

Effects of three drying methods on the dryingcharacteristics and quality of buckwheat
ZHANG Yiwen, ZHANG Yanliang, WAN Lin, CHE Gang, GAO Ruili, and WANG Hongchao

PDF

Optimization on fermentation technology of kidney bean enzyme
WANG Di, WANG Ying, ZHANGN Yanli, LIU Shuting, and ZUO Zhaohang

PDF

Optimization of xylanase production by a Neurospora sitophilathrough solid state fermentation
DUAN Rui, DENG Yongping, LIU Xiaolan, ZHENG Xiqun, JIANG Huanxiao, and MA Rui

PDF

Optimization of extruded process for bean-based multigrain rice paste
LIU Shuting, WANG Ying, SHEN Yan, SUN Yueru, and ZUO Zhaohang

PDF

Genetic diversity analysis of common bean germplasms based on SSR molecular markers
XIA Chunyang, DU Jidao, HAN Yiqiang, SUN Haoyue, LI Ming, WU Hongbin, ZHANG Qi, and YU Shenglong