•  
  •  
 

Volume 38, Issue 10 (2022)

Fundamental Research

PDF

Effect of egg white powder on frying characteristics of surimi and its mechanism
Xie Dongfei, Deng Fenghong, Peng Peiqi, Huang Li, Hu Xiuting, and Luo Shunjing

PDF

Effects of different concentrations of free SO2 and dissolved oxygen on wine color and anthocyanins content
PENG Xin, YANG Xing-yuan, ASAT Ahtam, YANG Fan, LI Ze-han, and LI Han-lun

PDF

Tomato weight prediction based on image processing
HE Ting-ting, LI Zhi-wei, ZHANG Xin, ZHANG Zhong-li-li, XIAO Xue-peng, and DONG Jing

PDF

Construction of evaluation model of volatile flavor intensity of cyclic stewed beef based on principal component analysis
MENG Xiang-ren, GAO Zi-wu, WANG Heng-peng, TU Ming-liang, WU Dan-xuan, GAO Su-min, and LIU Zong-zhen

PDF

Effects of glycerol application ratio on the distribution of moisture, nicotine and glycerol in heated cigarettes
Zhu Longjie, Zhang Yuan, Cao Yi, Qin Yanhua, Liu Mengmeng, and Zhu Huaiyuan

Safety & Inspection

PDF

Analysis of pesticide residues and heavy metal pollution in leek
Wang Xiali, Yan Jian, Zhang Li, Li Tao, and Zhang Jihong

PDF

Research on quantitative fish segmentation method based on line laser scanning
Ma Junxiao, Gong Ze, Kang Jiaming, Zhang Xu, Wang Huihui, and Li Gang

Packaging & Design

PDF

Study on migration mechanism of sweeteners in tipping paper
Zhang Qin, Ye Mingqiao, Wang Na, and Wang Lei

Storage Transportation & Preservation

PDF

Effects of drying methods on the quality and microstructure of Armillaria luteo-virens
Meng Di, Dang Bin, Zhang Jie, Jie Xiaoxia, and Gasongchenglin

PDF

Effect of compound preservatives on Orah fruits storage quality
Luo Yican, Li Jinchao, Lu Tanyu, Kang Yuangan, and LU Lilan

Extraction & Activity

PDF

Optimization of recrystallization process of flavonoids from Guanxi pomelo
Hu Yang, Zheng Liyan, Yang Yuanfan, Wu Jinhui, and Ni Hui

PDF

Optimization of alcohol extraction process and in vitro lipid-lowering effects of Puerariae lobata
Dong Hongying, Pang Huina, Xiao Fengqin, Shao Shuai, and Yan Mingming

PDF

Study on extraction and pyrolysis analysis of newphytodiene in tobacco leaves
Hu Chao, Zhang Dingjie, Hu Zhizhong, Song Lingyong, Li Zhihua, Wu Wentao, and Zhang Junsong

Development & Application

PDF

Optimization of puffing process of blueberry residue composite indica rice and its antioxidant activity
Zhang Xinzhen, Yang Tao, Jiang Yiting, Ju Feilong, Gao Yang, Sun, Li Xueling, and Liang Jin

PDF

Study on mixing design and freezing resistance optimization of glutinous rice balls
Lu Yibei, Du Tongshen, Ma Junhua, Fan Jiong, Yang Hua, and Yang Liuming

PDF

Effects of Guava leaf extract on the quality and antioxidant capacity of sugar free bread
Liu Jinjin, Zhu Siming, Lu Huiling, Zheng Kaifan, and Xu Jialu

Advances

PDF

Interactions between food polyphenols and proteins and their effects on protein characteristics
Xu Mengting, Hao Yanbin, Qi Jianxun, Ding Baomiao, and Chen Yonghao

PDF

Research status of modern detection technology in automatic liquor picking of Chinese Baijiu
Lin Hui, Zhang Suyi, Zhang Lian, Zhang Liqiang, and Zheng Changning