•  
  •  
 

Volume 39, Issue 8 (2023)

Fundamental Research

PDF

Plasma assisted ultrasonic-assisted extraction of chitin from crayfish shell by weak acid and weak base method
DING Zijun, LI Jinlin, FU Yingfei, ZHANG Qiuxia, MAO Yiying, WANG Wei, PENG Bin, TU Zongcai, and ZHOU Yan

PDF

Amino acid characteristics and nutritional evaluation of Flammulina filiformis protoplast hybrid strains
LU Huan, LIU Jianyu, SHANG Xiaodong, YANG Hui, WU Yansha, and WANG Ruijuan

PDF

Effects of alkali-heat-modified rice residue glutenin on stability of W/O/W double emulsions
GUO Yuanbo, XUE Jing, ZHANG Cheng, WANG Zhixiao, FU Xiangjin, and LONG Zhao

Safety & Inspection

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

PDF

Design and test of on-line checking device for electronic belt weigher
ZHANG Linfeng, LIU Suijun, YANG Linchao, LIU Ying, HU Jiacheng, CAI Jinhui, SHEN Yinchu, LI Shaohua, and LI Qing

PDF

Analysis of green walnut peeling mechanism and device design and experiment
LI Kang, LI Changhe, LIU Mingzheng, WANG Leyi, FAN Linzheng, YE Xiangrui, WANG Ziwen, WANG Renkun, CAO Chengmao, and WU Jiankang

Packaging & Design

Storage Transportation & Preservation

PDF

Apple surface defect detection based on improved CNN and data augmentation
PI Wei, QU Xilong, WANG Shaocheng, and LI Qingchun

PDF

Fruit identification using improved Faster R-CNN model
JIAN Yanping, SANG Yanli, and LI Yueru

Nutrition & Activities

PDF

Effects of plant extract and betel nut on acute inflammation in rats
SONG Xiaohui, ZHU Junding, LI Zhi, MA Chaoyang, and WANG Hongxin

Development & Application

PDF

Screening of autochthonouslactic acid bacteria and optimization of fermentation process in low-salt Zhayu of red rice
XU Dongmei, LIU Yongle, LI Xianghong, WANG Faxiang, HUANG Yiqun, and MA Xiayin

Advances

PDF

Research status and prospect of mechanized hulling device for Camellia oleifera fruit
WU Junyi, WANG Yi, XIONG Pingyuan, RUAN Jieying, and LIAO Zhiqiang

PDF

Advances in the detection of water content of plant-based food materials
WANG Lejun, XING Youcheng, NIU Yanli, CHEN Kai, and JIANG Fatang

Market Analysis

PDF

Application progress of liquid fermentation products of edible and medicinal fungi in food industry
YAN Mengqiu, LIU Yanfang, TANG Chuanhong, FENG Jie, and ZHANG Jingsong

PDF

Application of Acanthopanax senticosus in functional food in China
YU Chunmiao, LIAO Xian, YU Miaomiao, GUO Lidong, and YU Donghua