•  
  •  
 

Volume 31, Issue 1 (2015)

Fundamental Research

PDF

Comparison of fermentation performance and cellar mud characteristics between aging cellar and normal cellar
YU Yougui, ZHANG Wenwu, CAO Le, XU Chuanhong, MA Liqun, and YANG Zhilong

PDF

Studies on influence of succinic acid onsuppressing flavor of cigarettes
CHEN Yaoqi, HONG Yuan, XIE Wenyan, YIN Qianqian, ZENG Lingjie, and LUO Changrong

PDF

Discrimination of soup-stock by electronic tongue
CAO Zhongwen, ZHAN Gxiaoyan, and ZHOU Xiaoyan

PDF

Sensory quality characteristics of chicken with different cooking methods
YUAN Sen, PANG Linjiang, LU Xinghua, CHENG Jiyu, LI Fang, and SONG Yusheng

PDF

Study on test methods of crispness rice candy
ZHAO Zijun, JIA Lirong, LI Changjiang, and GAO Hong

Safety & Inspection

PDF

ERIC-PCR and Sau-PCR analysis of food-borne Listeria monocytogenes
ZHAO Yiming, SHI Lei, MENG Hecheng, ZHANG Zhigang, and YAN He

PDF

Analysis of unsafe factors in baked craft of betel nuts
KANG Xiaoning, JI Jianbang, and LI Liang

PDF

Using GC—MS and ELISA kits for comparative analysis of plasticizers in red wine
CAO Bipu, CAO Yong, MIAO Jianyin, CAO Sufang, LIU Guo, and TAN Rongwei

Package & Machine

PDF

Effects of electrostatic potentials on stalk rate
YANG Yongfa, ZHANG Ying, and CHEN Shuai

PDF

Research on toughness of cassava stalk
LI Menglin, WANG Tao, HUANG Zhigang, and YAN Mei

PDF

Improvement and simulation on material removing mechanism of aluminum foil separator
ZHENG Yahong, LI Jiqiang, ZHANG Xuechang, and SUN Zhongjie

Storage Transportation & Preservation

PDF

Research on quality changes and spoilage mechanism of leisure soybean food during storage
JIANG Qionghua, ZHAO Liangzhong, LI Huaqiang, and BU Yufang

Extraction & Activity

PDF

Research on antibacterial effect of eucalyptus extracts combined with oxacillin against MRSA
CUI Haiying, ZHANG Xuejing, ZHOU Hui, ZHAO Chengting, LI Wei, and LIN Lin

PDF

Antioxidant activity of hydrolysate from corn glutelin by protamex
LIU Yue, LIU Xiaolan, ZHENG Xiqun, and ZHOU Limin

PDF

Study on antitumor activities of five kinds of wild edible mushrooms in Changbai Mountain
LI Xue, LI Pengfei, LI Xiaodong, YU Ting, JIN Qiankun, and CUI Chengbi

PDF

Study on subcritical extraction of ginger oil
CHANG Dawei, SUN Jiaojiao, and LIU Shuxing

Development & Application

PDF

Research on fermentation technology for buckwheat sweet rice wine by Tan-fan method
WAN Ping, LIU Hong, TANG Ling, LONG Jianbing, and PENG Lianxin

PDF

Preparation of salted eggs with low salt
SU He, YANG Ruijin, ZHAO Wei, HUA Xiao, and ZHANG Wenbin

PDF

Optimization on conditions of protease hydrolysis for whey protein
SUN Yang, QIAN Fang, ZHAO Lei, LIU Xiaohui, and MU Guangqing

PDF

Effect of different temperature air drying conditions on quality of thompson seedless grapes
MENG Yang, LIU Fengjuan, WANG Yuhong, ZHU Chunli, HUANG Wenshu, and FENG Zuoshan

PDF

Effect of modified starch on stability of maize beverage
LI Shaohua, LONG Jiaoyan, SIJun Na, WUGuang Hui, and GAO Yuanjun

PDF

Study on stability of rice beverage
GUO Jieli, LU Shengmin, XING Jianrong, CHEN Jianbing, and TU Kang

PDF

Preparation of germinated soybean milk with household soymilk machine
JIN Zixin, YANG Ruijin, ZHU Shengbo, LIU Xinjuan, and ZHANG Wenbin

PDF

Optimization on technology of potato yogurt
WU Jianmin, LIU Shaojun, and SHAO Songlin

PDF

Processing technology of rosa sterilis yoghourt buccal tablets
YAN Xiaoyue, LIU Xing, LI Yongfu, CHEN Qinfang, ZHONG Yaoguang, and WANG Zhengwu

Advances

PDF

Research status and progress of ultra-low temperature refrigeration plant
GUO Yaojun, XIE Jing, ZHU Shixin, WANG Jinfeng, and TANG Yuanrui

PDF

Advances in heat and mass transfer models of microwave freeze-drying
YAN Shasha, DUAN Xu, REN Guangyue, and LIU Wei

PDF

Fingerprint analysis technology and its application in food
WU Shuai, LEI Sheng, YANG Xihong, GAO Qian, CHENG Dongwei, ZHANG Ling, ZHAO Wei, ZHANG Tiandong, and XIE Wancui

PDF

Research progress of health functions of wheat bran
DU Zhenya, CHEN Fusheng, and BU Guanhao

PDF

Application of calcium in fruit and vegetable industry
YU Hongguo, CHEN Fusheng, LAI Shaojuan, and ZHANG Lifen

Market Analysis

Academic Contending

PDF

Teaching reform and practice of food nutrition based on constructivism
NIE Xiaohua, SUN Peilong, HE Jinzhe, and MENG Xianghe