•  
  •  
 

Volume 31, Issue 5 (2015)

Fundamental Research

PDF

Application of rice husk lignin in the polyurethane foam
SHI Gang, ZHU Qinfu, JIANG Shuai, ZHANG Xin, NI Caihua, and LI Ying

PDF

Influence of protein and starch on commercial cigarette sensory quality by Partial Least Square Regression
SU Jiakun, LUO Juanmin, XU Da, ZHAO Juan, SHEN Ning, YU Jingyang, XIA Shuqin, CAI Jibao, and ZHANG Xiaoming

PDF

Optimization on tobacco powder extracts by Maillard reaction
LI Xinqin, ZHANG Jing, TIAN Zhaofu, LI Zhihua, ZHANG Peng, BAI Jiafeng, YU Jingyang, LONG Zhangde, and ZHANG Xiaoming

PDF

Study on volatile flavor compounds in different parts of dairy veal calf
YUAN Qi, LUO Aiping, HE Guangzhong, and ZHOU Guojun

Safety & Inspection

PDF

Sampling methods and application research on rapid measuring instrument of tobacco widthbased on scanning imaging
LIU Yang, LIU Minchang, WEN Ruoyu, ZHAO Weiyi, ZENG Jian, and ZHOU Xuezheng

Package & Machine

PDF

Analysis on mechanical properties of green walnut based on Workbench
ZHENG Jiahong, WU Dongze, LIANG Jinsheng, and NIU Shuoya

PDF

Analysis and calculation method of potato sorting conveyor line statics
SUN Jun, YU Wenqiang, LI Xueqiang, SHI Yuanyuan, and YU Mingzhi

PDF

Dynamics simulation of food sorting robot
JIANG Yi, LI Zhengyang, YING Zaien, and PING Xueliang

PDF

Motion simulation analysis of yield monitor device on tomato harvester based on solidworks motion
YUAN Changfu, ZHANG Hongwen, MA Wanli, WANG Lei, and CHEN Mingchang

PDF

Preparation and experimental study on online removing inpurities and sorting device in tomato sauce factory
LIU Zhiyong, YANG Jiapeng, LIU Junxia, WANG Xiaohui, LIU Wen, YUAN Yong, SUN Tianlong, and HA Iling

PDF

An apple quality grading system based on motion controller
WU Xiaoqiang, HUANG Yunzhan, and ZHAO Yongjie

PDF

Design of a pitting and slicing device for jujube
WEN Huaixing, ZHOU Gaimei, and SHI Pengtao

PDF

Development of green walnut peeling machine block
WU Dongze, ZHENG Jiahong, LIANG Jinsheng, and NIU Shuoya

PDF

Design and research on compliant manipulator for shrimps head cutting
HAN Cui, ZHANG Xiuhua, LI Na, WANG Zehe, and YI Jinggang

PDF

Design and study on dough wobble-plate machine
HAO Yongxing, ZHANG Minghui, MA Ziling, and MA Shaodan

PDF

Study on a device for recycling of canteen dishware
XIAO Bing, ZOU Guangming, ZHANG Xinfeng, YANG Xing, and CAO Kang

PDF

Preparation and research on microwave modified blended protein film
WANG Na, GAO Yuzhe, WANG Qingfeng, XIAO Zhigang, WANG Peng, and LI Zhe

Storage Transportation & Preservation

PDF

Effect of sodium alginate composite film on preservation of shelled seed of Xiang lotus
LI Xianghong, WANG Jianhui, JIN Na, LIU Yongle, YU Jian, and WANG Faxiang

Extraction & Activity

PDF

Antioxidative activity and physical property of polysaccharide from Ledum palustre L.
ZHANG Qiaohui, WANG Jianzhong, PANG Jinhui, CUI Jie, YANG Zhe, and LUO Xingwu

PDF

Separation and enrichment of polyphenols from sunflower kernel with mcroporous resin
XU Dandan, ZHANG Wenbin, YANG Ruijin, ZHAO Wei, and HUA Xiao

PDF

Optimization on enzymolysis processing for muscle of Onchidium struma
DIAO Ya, SHEN Heding, CHENG Zhiqing, and YAO Lixiang

PDF

Optimization of ultrasonic-assisted ethanol extraction for total flavonoids from buckwheat hust
YANG Fang, YANG Wanlin, CHEN Jinyu, SHAO Jinliang, and LAN Shanshan

Development & Application

PDF

Preparation of reconstitute germination sorghum flake
LI Yan, YI Cuiping, LI Mengting, and YANG Yang

PDF

Optimization of L-lysine medium by response surface methodology
TENG Guosheng, LIU Yong, WU Lida, FAN Chunyan, WANG Jinzhi, GUAN Bing, SHI Shuhui, and TONG Yi

Advances

PDF

Research progress on gas storage and transport packaging of Chinese bayberry fruit
JIANG Qiaojun, ZHENG Yonghua, XU Jing, and JIANG Peishan

Academic Contending