•  
  •  
 

Volume 32, Issue 5 (2016)

Fundamental Research

PDF

Study on oxidation degradation products of linoleic acid
WANG Jianhui, WANG Xiu, CHEN Qi, WANG Faxiang, LI Xianghong, YU Jian, and LIU Yongle

PDF

Preparation and structure characterization of whitmania pigra polypeptide-zinc chelates
ZENG Qingrui, QIAN Wenju, WANG Mengfan, ZHOU Yu, CHEN Yuanyuan, and HAN Yaoping

PDF

Apreliminary inquiry into causes of dark spots in egg shell
ZHANG Mingrong, YE Jinsong, LI Xinyang, ZHANG Zili, HAN Jingjing, and WANG Yuhan

Safety & Inspection

PDF

Optimization on HPLC detection and pre-treatment conditions of patulin in fresh apple
SUN Lihua, QIAN Huiping, LI Zhiwen, CHEN Jiluan, PANG Xuequn, and YAN Shijie

Package & Machine

PDF

Study on elastic and plastic strain strength for housing of flour pressure spray dryer
WANG Zhencheng, LIU Airong, WEI Jinying, and ZHAO Yongjie

PDF

Design and structure optimization of the multi-spots starter-pressing machine of Daqu in Chinese spirits
XIE Liangliang, TIAN Jianping, YANG Haili, ZHANG Liangdong, and MENG Sidong

PDF

Improved design of servomechanism drive system in flavoring feeding
WU Wenqiang, YI Hao, LIU Bin, LIU Yong, ZHANG Hui, ZHANG Xuewu, and XU Junmin

Storage Transportation & Preservation

PDF

Effect of different packaging conditions on storage quality of akesu walnut
WANG Ping, SONG Lijun, LU Jiankang, and HOU Xujie

PDF

Effects of ethanol vapor treatments on related-senescence physiological indexes of postharvest snap bean during storage
GUO Yu, JIANG Yufu, ZHONG Jia, WANG Dongxue, WANG Qiang, JIN Yazhong, and WANG Ying

Extraction & Activity

PDF

Study on monosaccharide component and immunomodulatory activity of water soluble polysaccharides from lettuce stem
WANG Mingchun, NIE Chenzhipeng, ZHU Peilei, ZHAO Shiwei, WANG Naifu, ZENG Xiaoxiong, and ZHOU Yibin

PDF

Optimization of extraction of total flavonoids from water caltrop pericarp
LIU Dongmin, WANG Jianhui, LIU Yongle, TAN Li, and WANG Bin

Development & Application

PDF

Preparation and process optimization of hot-air drying instant wonton
HUANG Min, DONG Qingliang, and ZHENG Jianxian

PDF

Screening of Saccharomyces cerevisiae highly producing glutathione to brew cider with healthcare function
HUANG Jinghan, XU Jingran, LIU Aiping, XU Xinbiao, LIU Shuangping, and MAO Jian

PDF

Improving quality of tobacco sheets by enzymolysis and maillard reaction
LONG Zhangde, ZHANG Peng, XUE Yun, YU Jingyang, HUANG Dongye, WEI Kang, ZHANG Xiaoming, and LI Zhihua

PDF

Optimization of oil extraction from antarctic krill shell
XU Yang, JIANG Qixing, LIU Fujun, XU Yanshun, LI Jingru, ZHANG Qingxiang, and XIA Wenshui

Advances

PDF

Peogress on regulation of carotenoid biosythesis by external factorss
YIN Lin, LIN Junfang, YE Zhiwei, GUO Liqiong, and JIAN Jinhui

PDF

Review on current situation of harmful residual of freshwater fish in Dongting Lake region
XU Simin, WANG Jianhui, LIU Yongle, CHEN Qi, WANG Faxiang, LI Xianghong, and YU Jian

Market Analysis

PDF

A review of production technology and equipment of dried Chinese noodle
LIU Rui, ZHANG Yingquan, WU Liang, XING Yanan, and WEI Yimin