•  
  •  
 

Volume 32, Issue 7 (2016)

Fundamental Research

PDF

Study on physical characteristics of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) seeds
LI Jincai, ZHAO Xiheng, ZHAO Jiancheng, GUO Huimin, and WANG Chao

PDF

Comparable analysis of nutrition and functional active ingredients in different varieties of tartary buckwheat
WANG Shixia, LI Xiaorui, YUN Tingting, YAO Yang, REN Guixing, and QI Wentao

PDF

Applications of indica rice starch-based fat substitute in low-fat emulsified sausages
QIAO Lijuan, LIU Zhongyi, XIA Qiu, OU Xiaoyu, WANG Dang, and WU Hai

PDF

Study on method of apple grading based on hidden Markov model
XIE Fengyun, ZHOU Jianmin, JIANG Weiwen, ZHANG Huihui, and TANG Hongbing

PDF

Isolation and identification of lactic acid bacteria producing γ-aminobutyric acid and optimization of fermentation conditions
WANG Xingjie, WEI Chao, LIAO Guangmin, LEI Chengyan, LI Shuang, HU Lu, and LIU Shuliang

Safety & Inspection

PDF

Anslysis of volatile compounds in crucian carp using GC—MS and combined with AMDIS
FU Ao, ZHAO Li, YUAN Meilan, BAI Chunqing, and JIANG Yong

PDF

Rapid detection of adulterated milk by low-field nuclear magnetic resonance combined with chemometric method
CHEN Yabin, LIU Meihong, WANG Songlei, WU Longguo, HE Xiaoguang, and HE Jianguo

PDF

Determination of amino acids in spray-dried milk by UPLC
QIAN Yu, WANG Huichao, WU Linhao, and XUE Xiuheng

Package & Machine

PDF

Structure design and motion simulation of shellfish precooked processing equipment
ZHANG Xindan, WANG Huihui, LU Jinshi, WANG Xuejun, and TAO Xueheng

PDF

Design and test of walnut cracking machine with self-grading extrusion
SHEN Liuyang, ZHANG Hong, TANG Yurong, LI Yong, LIU Yang, and LI Wen

PDF

Designing and developing of automatic separation emery roasting machine
YANG Zhicheng, ZHANG Lixia, GU Chunxiu, and ZHANG Jingsheng

PDF

Improvement of a cleaning in place system based on PLC
YANG Jingyi, CUI Jianhong, and SU Jingxiao

Storage Transportation & Preservation

PDF

The study on the distribution and the change regularity of lipoxidase in rice
WANG Liqun, MENG Qinghong, ZHANG Zhihong, YAN Song, and LU Shuwen

PDF

Antibacterial property of Lactobacillus plantarum SJ35 and preparation of compound preservative
LUO Peiwen, LIU Shuliang, ZHU Yongqing, GAO Jia, LI Haixia, CHEN Shujuan, HE Li, and ZHOU Kang

Extraction & Activity

PDF

Research on biological activity of anthocyanins in wild blueberry
JING Zhixing, LV Liuzhuang, XU Jianfeng, WANG Wenhan, and FAN Hua

PDF

Study on optimization of extraction process for total saponins from S.tetradonta and its antioxidant activity
OUYANG Kai, HE Xianyuan, CHEN Fei, HUANG Yingru, ZHOU Maoqin, and CHENG Peng

PDF

Study on microwave-assisted extraction and antioxidant activity of polysaccharides from Walnut husks
ZHANG Xuechun, TIAN Zhiyu, WANG Zhenxing, KAN Huan, PU Chengwei, and LIU Hua

PDF

Supercritical fluid extraction and quality analysis of perilla seed oil
FU Fuhua, PAN Zhaoping, XIE Qiutao, and SHANG Xuebo

Development & Application

PDF

Optimization on processing of curdlan and alcalase to chilled prepared beef
LONG Men, MEN Jiali, ZHAN Ge, DU Qingfei, ZHOU Di, and CAI Huazhen

PDF

Study on preparation of camellia seed oil microcapsule by complex coacervation
FAN Fangyu, JIANG Shengwang, CAO Yin, KAN Huan, LIU Yun, and GUO Lei

PDF

Optimization of radish pickle microwave sterilization process
CHEN Shujuan, CHEN Anjun, HE Li, and LIU Shuliang

Advances

PDF

Research progress on application of slurry ice for aquatic products preservation
ZHANG Wanjun, LAN Weiqing, XIAO Lei, ZHAO Hongqiang, and XIE Jing

PDF

The application of seaweed polysaccharides in plant hard capsule
HE Huanghuang, XIAO Meitian, ZHANG Xueqin, YE Jing, and HUANG Yayan

Academic Contending