•  
  •  
 

Volume 32, Issue 8 (2016)

Fundamental Research

PDF

Synthesis and characterization of brewer’s grains peptide with α-glucosidase inhibitory activity
FANG Yuwen, WU Jinhong, WANG Zhengwu, GAN Li, HE Jiajun, CHEN Shanshan, MA Hongcheng, and SHI Haiming

PDF

Breeding of temperature-sensitive mutant from Saccharomyces cerevisiae
YUE Xijie, JIANG Xuewei, LUO Xiaoming, ZHOU Hui, LIU Yongle, CHEN Daiwen, and ZHOU Zhiming

PDF

Analysis of aroma components ingeranium oil by GC/MS combined with retention index
LI Yuandong, LI Xianyi, DUAN Yanqing, LIU Xiuming, DANGL Izhi, and HUANG Libin

PDF

Measurement characteristics analysis of microwave cigarette density distribution detector
LIU Minchang, LIU Yang, WEN Ruoyu, ZENG Jian, and ZHAO Weiyi

Safety & Inspection

PDF

Research and realization on bacon detection on embedded handheld terminal
GUO Peiyuan, XU Pan, DONG Xiaodong, XU Jingjing, and LIU Yanfang

PDF

Determination of 5 heavy metal elements and 15 rare-earth metal elements in dark tea
CHEN Xiong, FANG Xuanyi, DAI Xuan, CHEN Tiebi, LIU Xiaowen, and LI Wenyi

PDF

In vivo toxicity assessment of aflatoxin B1-contaminated corn after ozone degradation
LUO Xiaohu, QI Lijun, WANG Ren, WANG Li, LI Yongfu, YANG Dan, YU Xiaobin, and CHEN Zhengxing

PDF

Application of ionic liquids in the detection of antibiotic negative milk
ZHOU Xinkui, HONG Xia, QIAN Yingwen, DENG Lijuan, WANG Jiebin, GAO Zhiying, HE Haining, and LIU Qi

Package & Machine

PDF

Study on the performance of heat transfer enhancement of new convex groove stirred tank with two impellers
XU Xiaoguang, ZHANG Lin, SU Zhaolong, JIA Wenyi, HU Meirong, and WU Xuehong

PDF

The design and finite element analysis of the Adlay grindingplate sheller
HU Zhigang, ZHANG Yonglin, HOU Chuanliang, and LIU Jun

PDF

Design of the mechanism principle of the new green walnut peeling machine
ZHAO Jingtao, SHANG Pengxu, WU Xiaoxue, and FANG Ye

PDF

Design and test of walnut shell creaking machine with four extrusion forces
YAN Ru, ZHAO Kuipeng, WANG Yaxiong, LI Jun, and CHEN Jing

PDF

Study on grading of betel nuts by computer vision
XU Yueming, CAI Jianrong, and GONG Yinghui

PDF

Study on tunnel pasteurization of bottled beer based on CFD technology
CHENG Ju, AN Jiayan, DONG Wengyong, and WANG Yue

Storage Transportation & Preservation

PDF

The dominant spoilage bacteria and their growth and decline law in fresh lotus seeds storedat the cold storage
WANG Jianhui, WANG Xiu, WANG Faxiang, LI Xianghong, Y Ujian, JIN Na, and LIU Yongle

PDF

Effect of hypobaric storage on quality of agaricus bisporus
CHENG Xi, ZHANG Min, FU Yang, and LI Yunyun

PDF

Effect of storage control method on quality of germ-left rice during storage
YAN Song, MENG Qinghong, GAO Yang, ZHANG Zhihong, YUAN Chao, WANG Liqun, and LU Shuwen

PDF

Effect of drying conditions on quality of cooked dictyophora
REN Ting, CHENG Yajiao, YOU Yuming, and LIU Xiong

Extraction & Activity

PDF

Moderate refine and oxidative stability of cold-pressed Carya hunanensis Cheng et R. H. Chang oil
MIAO Miao, WANG Xiali, LI Yuchun, YI Cuiping, SHI Xiulan, and LIU Ruixing

PDF

Optimization of purification technology for total flavonoids from Mentha haplocalyx by macroporous resin
LIU Xuehui, ZHANG Si, ZHANG Zhixu, KANG Xincong, LI Jian, XIE Hongqi, and LIU Dongbo

PDF

Study on the preparation of beer yeast extract from its waste residue
WU Mangang, LEI Shumin, BIAN Junjie, FEI Litian, YU Hai, GE Qingfeng, JIANG Hong, and ZHOU Pingfan

PDF

Combinated use of enzyme and acid for collagen extraction from fish scales
CHEN Tiebi, LIU Dongmin, LU Kang, WANG Jianhui, ZHOU Qiang, DENG Guosheng, and LI Mengqun

Development & Application

PDF

Preparation of instant kuduz-rice porridge by screw extrusion
ZHU Hong, LIU Yang, YI Cuiping, and YU Jian

PDF

Processing technology of black adzuki bean paste
ZHANG Xuelu, RUAN Changqing, LI Fang, SUN Jitao, and LIU Wenjing

Market Analysis

PDF

Comparison and analysis of the protein characteristics in 9 kinds of commercial Asini Corii Collas
CHANG Bingyu, CHEN Maoshen, HAO Xianghui, GUO Shangwei, MA Jianguo, and ZHONG Fang

Academic Contending