•  
  •  
 

Volume 31, Issue 4 (2015)

Fundamental Research

PDF

Analysis of chemical and volatile components of Cyclocarya paliurus tea
LI Tingting, SHI Yerong, WU Caie, Fangshengzuo, PAN Haixia, and ZHU Zhenji

PDF

Study on moisture adsorption mechanism by LF—NMR and ESEM
HAN Dan, TIAN Zhaofu, WANG Hongsheng, and ZHANG Xiaoming

PDF

Performance evaluation and application of novel two-way water-blocking additive in tobacco
ZHANG Xuqian, TIAN Zhaofu, WANG Hongsheng, and ZHANG Xiaoming

PDF

Effect of stabilized rice bran addition on retrogradation kinetics of restructured rice
WANG Peng, YANG Liu, XIAO Zhigang, XIE Tiemin, LI Zhe, and XIE Bing

PDF

Study on enzymolysis of Pleurotus nebrodensis cooking juices based on principal component analysis
WANG Xiaoli, XUE Shujing, ZHOU Ming, LI Lu, CHENG Wei, GUAN Jian, and YANG De

Safety & Inspection

PDF

Study on quantum dot immune chromatography test strip for Escherichia coli O157:H7
YUAN Liejiang, LI Mengli, WANG Shuyuan, YANG Mengxin, and LI Zhonghai

PDF

Determination of α-solanine and α-chaconine in potato by HPLC—ELSD
SHANG Tingting, KUANG Mengting, HU Xingxi, XIONG Xingyao, and LU Ying

PDF

Adulteration detection of honey based on electronic tongue
JIA Hongfeng, LI Wei, DUAN Lili, HE Lian, and DENG Hong

Package & Machine

PDF

Design and test of gear pump transmission of tomato harvester
HAO Zhaohui, YANG Xuejun, ZHOU Junping, and ZHANG Zhishan

PDF

Design and experiment on automatic chain head-cutting and back-opening machine for shrimp with V groove
ZHAO Qinglong, ZHANG Xiuhua, WANG Zehe, YI Jinggang, and YANG Shuhua

PDF

Research on shell-cracking equipment and it's working parameter
HUANG Yafang, LI Ke, LI Zongjun, and LI Luoming

PDF

Prediction model of flat peach-mass based on external characteristic information
JIANG Wei, WEN Baoqin, WU Jie, LI Ling, FENG Zhe, XU Hubo, and WANG Zhipeng

Storage Transportation & Preservation

PDF

Mechanism of different inhibitors on apple polyphenol oxidase in a model system
YI Jianhua, DONG Xinling, ZHU Zhenbao, and ZHAO Xuemeng

PDF

Study on color change of liquid-immersed quick-frozen papaya pulp during frozen storage
YU Ming, CHEN Haiqiang, LIANG Zuanhao, YE Yunqing, and YANG Gongming

PDF

Effect of cold shock treatment on ripening and cold resistance of banana fruits
QIU Jiarong, WANG Zejin, ZHANG Liangqing, and LIN Zhenshan

Extraction & Activity

PDF

Study on in vitro antioxidant activity of starfish Asterina pectinifera bodywall polysaccharide using electron spin
LIU Shan, LI Nan, FU Hui, XU Zhe, CHANG Sijia, QIN Lei, DONG Xiuping, and QI Hang

PDF

Study on active antibacterial constituents of Chinese herbal formulation extract
LIU Min, ZHOU Qian, HAO Hongwei, WANG Weilin, LIU Xinyu, and ZHAO Wen

PDF

Study on polysaccharide ultrasonic-assisted extraction process and antioxidant activity in Sporophyll of Undaria pinnatifida
DONG Xiufang, LI Nan, HAN Dong, FENG Dingding, FU Hui, JIAO Yang, XIONG Xin, and QI Hang

Development & Application

PDF

Study on inteneration and sterilization of areca by high-temperature dry steam treatment
LI Zhi, XU Huanhuan, DENG Jianyang, JIANG Xuewei, and LI Hao

PDF

Study on the processing technology of Ding'ao myrica rubra wine
LI Yanpo, HUANG Gaodi, ZHANG Yang, and XU Jing

PDF

Study on quality of cucumber pickles fermented by lactic acid bacteria
CHEN Ying, WANG Jinhui, ZHANG Wenlingzi, and HE Xinyi

PDF

Effect of decoloring process on the quality of fish skin collagen peptides
ZHANG Meng, WANG Baozhou, CHEN Jun, and WENG Wuyin

PDF

Study of jackfruit and the technology for hot air-explosion puffing drying
WANG Ping, YI Jinyong, BI Jinfeng, LIU Xuan, ZHOU Linyan, CHEN Qinqin, and ZHONG Yaoguang

PDF

Effect of nitrogen filling on quality of mineral water
WU Musheng, ZHOU Xinxin, LI Aimei, YAN Rian, and JIANG Xinhui

PDF

Fuzzy comprehensive evaluation on quality of brown rice green tea by sensory analysis and is processing
LI Jingfang, LI Xinxin, LIU Junqiao, LIU Shiyan, LIU Lu, TIAN Nan, and HE Xinyi

PDF

Effects of pretreatment on aroma components of Guzhang Maojian Tea
XIANG Xiaole, YU Ji, YANG Wangen, and MA Chengjin

Advances

PDF

Effects of non-starch polysaccharides in wheat bran on quality of baking products
WANG Li, YANG Wei, QIAN Haifeng, ZHANG Hui, and QI Xiguang

PDF

Research progress on cold chain logistics technique of vegetables
YAN Can, LIU Sheng, JIA Lie, WANG Da, and ZHANG Xiaofang

PDF

Research progress on ultra-high pressure technology for preservation of aquatic products
CHEN Yangyi, XIE Jing, ZHONG Xiaofan, LAN Weiqing, ZHU Wanyu, and LIU Jiaxuan

Market Analysis

Academic Contending